Община Карлово

Официален сайт


Дневен център за деца с увреждания

       Центърът е комплекс за предоставяне на социални услуги в общността за деца с увреждания, като осигурява условия за обслужване на клиенти през деня, отговарящо на потребности им от рехабилитация, образование, психологична подкрепа, логопедично консултиране и терапия, организация на свободното време, лични контакти и социални умения в приятелска и близка до реалната среда.
Ползването на социалната услуга дава възможност на родителите на деца с увреждания да се включат в обществения живот, да се реализират професионално, да преодолеят социалната изолация, а така също да получат и професионална подкрепа и помощ в отглеждането на децата.
        Дневен център за деца с увреждания предоставя следните услуги:
 • целодневна или почасова грижа, според индивидуалните потребности и спецификата на физическото и психическото състояние на детето;
 • групови и индивидуални педагогически консултации;
 • социална работа с децата и техните семейства;
 • придобиване на умения за дейности от ежедневния живот, социално - битови умения, според индивидуалните възможности на детето;
 • педагогическа подкрепа за деца със специални педагогически потребности и с говорни проблеми;
 • логопедична терапия за деца с говорни и комуникативни нарушения;
 • обучение в умения за социална интеграция;
 • индивидуални психологически консултации;
 • индивидуална рехабилитация;
Условия и ред за ползване на социалната услуга
Услугата Дневен център за деца с увреждания се предоставя на деца с увреждания след издаване на Направление от Отдел Закрила на детето към Дирекция Социално подпомагане – Карлово. Необходимо условие е детето да има издадено Експертно решение на ЛКК / ТЕЛК и да е на възраст  до 18 години.

Издаване на европейски карти за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи хора с увреждания

          Във връзка с чл. 99а от Закона за движението по пътищата и заповед на Кмета на Община Карлово е  регламентиран реда и начина за издаване на европейските карти за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи хора с увреждания.
Право на издаване на карти за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи хора с увреждания имат лица и деца с трайно намалена работоспособност 50 % и над 50 % с постоянен/настоящ адрес в Община Карлово.
Правоимащите лица могат да подават заявление по образец в Информационен център на Община Карлово, гише № 1 /ул. Петко Събев № 1/, към което прилагат следните документи:
 • Копие от решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК
 • Копие от лична карта (за децата копие от удостоверение за раждане и копие от личната карта на родител/настойник)
 • Актуална цветна снимка с размер 2,5 см на 3,5 см (паспортна);
 • Копие от свидетелство за регистрация на МПС;
 • Копие от нотариално заверено пълномощно и копие на личната карта на упълномощеното лице, когато заявлението не се подава от лицето с увреждане (за децата от техен родител/настойник).
Заявления за издаване на карти за паркиране могат да се получат в отдел „Социални дейности, спорт, туризъм и здравеопазване” към Общината или да изтеглите ОТТУК

Клубове на пенсионера и инвалида

Клубове на пенсионера
     Клубовете на пенсионера, като форма за социална интеграция и социална услуга в общността, имат за цел да съдействат за поддържане на социални контакти и жизнен стандарт на пенсионерите в Община Карлово.
За изпълнение на своите цели  клубовете на пенсионера организират и провеждат самостоятелно или съвместно с неправителствени организации, съюзите на пенсионерите и инвалидите в България, фондации, частни физически лица и др. инициативи и дейности като:
•    Разговори, събеседване по актуални събития, гледане на телевизия, слушане на музика и др.;
•    Организиране на спортни и забавни  игри, излети, екскурзии и др.;
•    Срещи със сродни организации от други населени места в страната и чужбина, отбелязване на лични празници за членовете на клуба, национални и др.;
•    Клубовете провеждат мероприятия за повишаване на здравната и социална култура на своите членове.
На територията на Община Карлово са разкрити и функционират 26 Клуба на пенсионера, в съответствие с приетия от Общински съвет - Карлово Правилник за организацията и дейността на Клубовете на пенсионера, в следните населени места:
•    Клуб на пенсионера “Гина Кунчева” – гр. Карлово
•    Клуб на пенсионера “Даскал Ботьо Петков” – гр. Карлово
•    Клуб на пенсионера “Черешово топче” – гр. Клисура
•    Клуб на пенсионера “Калифер войвода” – гр. Калофер
•    Клуб на пенсионера “Мария Луиза” – гр. Баня
•    Клуб на пенсионера “Васил Левски” – с. Горни Домлян
•    Клуб на пенсионера “Надежда” – с. Домлян
•    Клуб на пенсионера “Втора младост” – с. Васил Левски
•    Клуб на пенсионера “Надежда” – с. Бегунци
•    Клуб на пенсионера “Млади сърца” – с. Соколица
•    Клуб на пенсионера “Здравец” – с. Климент
•    Клуб на пенсионера “Детелина” – с. Каравелово
•    Клуб на пенсионера “Росен” – с. Богдан
•    Клуб на пенсионера – с. Розино
•    Клуб на пенсионера “Родолюбие” – с. Войнягово
•    Клуб на пенсионера “Алтъново” – с. Слатина
•    Клуб на пенсионера “Розова долина” – с. Московец
•    Клуб на пенсионера “Пей сърце” – с. Иганово
•    Клуб на пенсионера “Свети Георги” – с. Пролом
•    Клуб на пенсионера “Георги Попрайков” – с. Столетово
•    Клуб на пенсионера “Еделвайс” – с. Христо Даново
•    Клуб на пенсионера “Патриот” – с. Куртово
•    Клуб на пенсионера “Роза” – с. Певците
•    Клуб на пенсионера “Даскал Лило Николов” – с. Дъбене
•    Клуб на пенсионера “Надежда” – с. Кърнаре
•    Клуб на пенсионера “Ведрина” – с. Ведраре
    
 Клуб на инвалида
       Клубът на хората с увреждания е място за социални контакти, консултации, провеждане на събрания, честване на лични, национални и християнски празници. Основните насоки за работа на Клуба на хората с увреждания са: укрепване здравето и жизнения статус на хората с увреждания, съдействие за премахване на транспортни, архитектурни и комуникативни бариери, информационно-консултантски услуги, решаване на проблеми със заетостта и трудовата реализация, помощ при снабдяване с помощно-технически средства и при попълване на документи и най-вече социализация на хората с увреждания.
Местоположение на клуба: гр. Карлово, бул. «Освобождение» № 4

Програма “Личен асистент”

            Във връзка с подобряване качеството на живот на хората с увреждания и предоставянето на социални услуги в семейна срада на територията на община Карлово се реализира програма «Личен асистент», по проект «Нови възможности за грижа», по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 – 2020 година.
Проекта се реализира по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ «НОВИ АЛТЕРНАТИВИ».
           Целта на процедурата е намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.
Конкретен бенефициент по процедурата е Агенция за социално подпомагане. Община Карлово е партньор на Агенцията.

Кой може да кандидатства по програма «Личен асистент»?
 • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Семейства на деца с увреждания;
 • Самотно живеещи тежко болни лица.

Какво включва услугата?
 • Помощ при поддържане на ежедневна лична хигиена – тоалет, къпане, преобличане, смяна на чаршафи, хранене, раздвижване.
 • Доставяне и приготвяне на храна съобразно здравословното състояние на лицето.
 • Помощ и контрол при вземането на лекарства, придружаване в лечебни заведения.
 • Четене на глас – вестници, списания, книги.
 • Почистване на дома веднъж седмично.
 • Пране и гладене на дрехи и чаршафи.
 • Придружаване на разходка, участие в културни мероприятия, чрез изготвяне на план за посещения по желание на лицето.
 • При необходимост – пазаруване на храна, лекарства и дребни вещи за дома.
 • Заплащане на битови сметки – веднъж месечно.
       За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социалното осигуряване и са:

 • Безработни лица;
 • Трудово заети лица, наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
 • Неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.
      Лицата, които желаят да бъдат включени в проекта за ползване на социалната услуга подават заявление по образец, а лицата, които желаят да станат лични асистенти подават заявление и автобиография по образец в отдел «Социални дейности, спорт, туризъм и здравеопазване»  в община Карлово на адрес: пл. «20-ти юли» № 10, първи етаж, стая № 111.


“Обществена трапезария”

           С цел подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства в затруднено социално положение, в град Карлово, ежегодно от 01 октомври до 30 април се реализира дейност по социалната услуга “Обществена трапезария”, финансирана по проект от фонд “Социална закрила”.  Реализирането на услугата е свързано с предоставянето на безплатен обяд, включващ: супа, основно ястие и хляб.
           Потребители на социалната услуга «Обществена трапезария» са:
 • Лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
 • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
 • Скитащи и бездомни лица и деца
         Лицата, които желаят да бъдат включени като потребители на услугата «Обществена трапезария»  подават заявление – декларация по образец в Информационен център на Община Карлово, гише № 1 /ул. Петко Събев № 1/, към което прилагат следните документи:
 • Решение на ТЕЛК – за лицата и децата с увреждания
 • Документ, удостоверяващ, че лицето е регистрирано в дирекция «Бюро по труда»
 • Разпореждане за размера на пенсията – за лица в пенсионна възраст

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

“КЪЩА КАТО ВКЪЩИ”
           Центърът  за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е нов вид социална услуга от резидентен тип  за деца лишени от родителска грижа. Основната идея на Центъра е отглеждането и възпитанието на децата да се реализира в среда  възможно най-близка до семейната. За това в този Център живеят ограничен брой деца – 15.  Жилищните пространства са така организирани, че да наподобяват максимално домашна обстановка, която да благоприятства развитието на децата и да им показва семеен модел. Основна задача на екипа е да осигури индивидуална грижа и подкрепа за личностно съзряване на всяко дете и цели изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.
           Организирането на живота  в Центъра  и услугите са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.
           Основен принцип на работата в Центъра е  гарантиране интереса на всяко дете – т.е осигуряване на основните жизнени потребности от храна, подслон, сигурност; безопасна среда; предоставяне на възможности за пълноценно развитие на потенциала на детето, съобразно с неговите потребности и възможности.
            Децата, живеещи в ЦНСТ “Къща като вкъщи”, имат възможността да участват в приготвянето на храна всеки уикенд, да вземат решения свързани с менюто, да изразяват мнението си свободно.
            Една част от тях се занимават със спортни танци, друга част със спорт.
            Повечето от децата са живели преди преместването им в институции и познават твърде малко от нормалния всекидневен живот. Животът им в ЦНСТ дава възможност да имат нормално детство и повече възможности за тяхното бъдеще.
            Желаещите да ползват услуги в ЦНСТ се насочват от Отдел „Закрила на детето” със Заповед на Дирекция «Социално подпомагане» - Карлово. Заповедта се издава само за един потребител, като в нея се изписват услугите, за които се насочва клиентът.
             Целевата група на Центъра е:
 • деца от 7 до 18-годишна възраст, лишени от родителска грижа;
 • деца в риск от 7 -18 г., при които до момента на настаняване в ЦНСТ са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство.
Капацитетът на центъра е 15 деца.


Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания

     Центърът е разкрит по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2007 – 2013 г., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ «Да не изоставим нито едно дете».
      Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, за които към момента на настаняване не е възможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини, или в приемно семейство.
      Цел:    
      Предоставяне на сигурна и защитена среда за децата и младежите, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда, осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване.
     Услуги:
1. Всяко дете получава услуги, съответстващи на неговите потребности;
2. Услуги по задоволяване на ежедневните потребности;
3. Образователни услуги съобразно индивидуалните възможности;
4. Грижи за здравето;
5. Социална рехабилитация;
6. Организация на свободното време и отдих;
7. Възстановяване и поддържане на контакти с родители, роднини и близки;
8. Осигуряване на безопасна и стимулираща среда за развитие;
9. Подкрепа на детето за преоткриване и развиване на неговите способности и потенциал с оглед на успешно социално включване;
10. Други.
За успешното и функционално развитие на настанените в ЦНСТ деца се търсят подходящи специалисти извън дома.
     
    Потребители:
1. Деца, за които до момента на настаняването, няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;
   
  Капацитет:
     Капацитетът на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания е 14 места.

Настаняването на децата се извършва от Дирекция «Социално подпомагане» - Карлово.

Център за обществена подкрепа

       Център за обществена подкрепа” е комплекс от социални услуги, насочени към превенция на изоставянето на деца, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца в биологичното семейство, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.
      Потребители на услугите на центъра за обществена подкрепа са:
 • деца и младежи в риск и техните семейства – деца, лишени от родителска грижа; деца, жертва на насилие и/или експлоатация; неглижирани деца.
 • деца претърпели загуба.
 • деца със суицидно поведение.
 • деца с девиантно поведение.
 • отпадащи от училище деца.
 • деца и семейства от общността.
 • бременни жени и майки, в риск да изоставят децата си.
 • кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства с настанени деца.
 • кандидат-осиновители и семейства на осиновители след осиновителния период.
      Достъп до услугите на Център за обществена подкрепа – Карлово:
 • Чрез направление или заповед от Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Карлово, след подаване на писмено заявление;
 • Чрез заявка от други институции и организации, като Местна комисия за борба с противообществените прояви, Детска педегогическа стая, училища, детски градини и други;
 • Чрез заявка от самозаявили се клиенти, които по собствено желание са пожелали ползването на социалните услуги.
Предоставяните социални услуги в ЦОП са безплатни за  потребителите.
За повече информация на адрес  www.karlovo1.sonikstart.eu


Домашен социален патронаж

GERB KARLOVO

ОБЩИНА КАРЛОВО
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ
________________________________________________________

 град Карлово ул."Екзарх Йосиф"№ 14 област Пловдивска пк. 4300
     телефон  за  връзка  GSM  0893406164, e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

              ДСП е   комплекс от социални услуги, предоставяни в обичайната домашна среда, базирани на свободния избор  на потребителя, запазвайки  човешкото достойнство и правото на независим живот.
            Социалните услуги, които предлагаме са насочени към гражданите, които без помощта на другиго не могат да задоволяват своите основни жиз нени потребности.
            Като доставчик на социални услуги домашен социален патронаж гр. Карлово развива своята дейност на територията на община Карлово повече от 28 години, като са обхванати почти всички населени места . За този период е натрупан богат професионален опит. Дългогодишната практика е наложила традиции, които се приемат с успех от потребителите. Капацитета  на услугата е  370 места.  
          При осъществяване на дейността си ДСП се ръководи от принципите на равнопоставеност, прозрачност, честност, професионализъм и стремеж към обогатяване на дейността си съобразно нуждите на общността и възмож ностите на общината.
           Работата на служителите е насочена  към осигуряване на подходящо равнище на интервенция и подкрепа, което предполага по – пълноценен живот. Квалификацията на персонала е съобразена с вида на предоставяните услуги, според нормативните стандарти.

Домашен социален патронаж – гр. Карлово предлага следните услуги:

1.доставка на качествена, здравословна и питателна храна по домовете при спазване изискванията на закона за народното здраве, закона за храните и нормативните актове по прилагането им.
2.съдействие за получаване на медицинска и стоматологична  помощ и други здравни грижи , като  мерене на кръвно налягане , закупуване на лекарства и др.
3.осигуряване на достъп до информация.
4.социално обслужване – оказване на помощ при общуването и поддържане на социални контакти. съдействие за организиране на свободното време. оказване на емоционално – психологическа подкрепа и конкретна помощ при задоволяване на основни жизнени потребности на потребителя, социално консултиране , посредничество и връзки с различни институции:     дирекция “Социално подпомагане”, телк, нлк , лкк, тдд, вик и др.
5.санитарно обслужване – поддържане хигиената на жилищните  помещения, обитавани от ползвателя. поддържане на личната хигиена при необходимост и по преценка на доставчика на услугата.
6.комунално – битово обслужване – при необходимост закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на сметки за ел. енергия, телефон, вода,   наем и др. със средства на потребителя.
7.други услуги при необходимост и преценка на доставчика.

ДСП извършва социални услуги на следните категории лица и семейства:
 -лица в нетрудоспособна възраст;
 -лица с трайно намалена работоспособност над 50%, определена от оторизиран орган ;
 -лица, придобили право на пенсия;
 -деца до 18 годишна възраст с увреждания;
 -лица, които не са в състояние сами да организират и задоволяват  жизнените си потребности или нямат близки, които да се грижат за тях;
                  Самотните възрастни лица, ветераните от войните, военно-инвалидите, добили право на пенсия за военна инвалидност, съгласно Кодекса за социално осигуряване и лицата с увреждания с трайно намалена  работоспособност над 90%, определена от ТЕЛК/НЕЛК/РЕЛКК/ЦЕЛКК, ползват с предимство услугите на “Домашен социален патронаж”.

Такси:
     Лицата, ползващи услуга в системата на домашен социален патронаж,  заплащат месечна такса съответстваща на реалната издръжка на едно лице, но не повече от 60 % от личните им доходи. При доставка на  хляб по желание три пъти седмично, понеделник, сряда и петък на стойност 10,00 лева.
        Ветераните от войните заплащат месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице, но не повече от 30% от получаваната от тях пенсия или сбора от пенсиите, без добавките.

     Tаксите за ползване на общинската социална услуга се събират по реда на закона за местните данъци и такси от упълномощено лице.

Необходимите документи, които потребителят подава за предоставяне на услугата са:
1. заявление – декларация за ползване на социална услуга в общността - по образец;
2. Декларация за съгласие за съхранение и обработка на лични данни .
3. Декларация за гарант  при сключване на договор
3.. Медицинскo удостоверение за общото здравословно състояние  от общо практикуващ лекар за ползване на социалната  услуга „Домашен социален патронаж” - по образец;
4. Документ за самоличност /за справка/;
5. Копие от  актуално решение на ТЕЛК, ако притежава такова;
7. Удостоверение за настоящ адрес – от ГРАО или кметство за населените  места.
6. Копие от книжка удостоверяваща, че потребителят е ветеран от войните, ако притежава такава.

IMG 4138

 

IMG 4146

 

IMG 4148 4

Необходимите документи, които потребителят подава за предоставяне на услугата са:

Декларация от гаранта
Заявление - декларация
Лични данни - декларация
Медицинско удостоверение