Община Карлово

Официален сайт


1. Издаване на заповед за изземване на имот

Необходими документи:
1.Документ за собственост
2. Протокол за трасиране
3. Протокол за ВОТ
Срок за издаване:  30 дни
Такса: 10 лв.

2. Издаване на удостоверение за регистрация на животновъдни обекти и пчелини

Необходими документи:
1. Документ за собственост
2. Скица
Срок за издаване:  7 дни
Такса: 5 лв.

3. Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Необходими документи:
1. Документ за собственост
2. Актуална скица
3. Задание
Срок за издаване:  30 дни
Такса: 10 лв.

4. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селско - стопанските земи

Необходими документи:
1. Заявление
2. Документ за собственост
3. Скица на имота
4. Декларация за трасиране на имота
Срок за издаване:  30 дни
Такса: 20 лв.

5. Издаване на разрешение за отсичане на дърво в регулация

Необходими документи:
1. Документ за собственост
2. Скица на имота
3. Декларация за трасиране на имота
Срок за издаване:  30 дни
Такса: 15 лв.

6. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

Необходими документи:
1. Заявлени
Срок за издаване:  3 дни
Такса: 5 лв.

7. Издаване на скица за недвижим имот

Необходими документи:
1. Документ за собственост
Срок за издаване:  7 дни
Такса: 10 лв.

8. Такса за притежаване на куче

Необходими документи:
1. Ветеринарен паспорт
Такса: 10 лв.

9. Презаверяване на скица от издаването, на която са изтекли 6 месеца

Необходими документи:
1. Документ за собственост
2. Скица на имота
Срок за издаване:  5 дни
Такса: 3 лв.

10. Удостоверение за идентичност на поземлен имот

Необходими документи:
1. Документ за собственост
2. Скица на имота
Срок за издаване:  7 дни
Такса: 5 лв.

11. Въвеждане в регистъра на собствениците при промяна на собствеността на имота

Необходими документи:
1. Документ за собственост
2. Скица на имота
Срок за издаване:  3 дни
Такса: 3 лв.

12. Предоставяне на данни за координати ( X Y) на гранични точки параграф 4

Необходими документи:
1.Документ за собственост
2.Скица на имота
Срок за издаване: 3  дни
Такса: 2 лв.

13. Предоставяне  данни за координати ( X Y) на точки от опорната мрежа

Необходими документи:
1. Документ за собственост
2. Скица на имота
Срок за издаване:  3 дни
Такса: 2 лв.

14. Предоставяне на цифрова информация на магнитен носител 4 до 6 контура

Необходими документи:
1. Документ за собственост
2. Скица на имота
Срок за издаване:  3 дни
Такса: 3 лв.

15. Предоставяне на цифрова информация на магнитен носител 6 до 10 контура

Необходими документи:
1. Документ за собственост
2. Скица на имота
Срок за издаване:  3 дни
Такса: 5 лв.

16. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горски фонд-едра

Необходими документи:
1. Разрешително за отсичане
Такса: 1 лв.

17. Измерване ,кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горски фонд-средна

Необходими документи:
1. Pазрешително за отсичане
Такса: 1,50 лв.

18. Приемане на искане и жалби,свързани с издаването на протокол за въвод във владение върху земи извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ

Необходими документи:
1. Документ за собственост
2. Скица на имота
Срок за издаване:  30 дни
Такса: 10 лв.

19. Издаване на превозен билет за транспортиране на придобита дървесина

Необходими документи:
1. Разрешително за отсичане
Такса: 3 лв.

20. Ксерокопие от план на НОИ за териториите по параграф 4 от ПЗP на ЗСПЗЗ

Такса: 6 лв.

21. Издаване на удостоверение за характеристика на имоти попадащи в плана на НОИ-па

Необходими документи:
1. Документ за собственост
Срок за издаване:  7 дни
Такса: 10 лв.

22. Издаване на разрешително за водовземане от води,включително от язовири и микро- язовири публична общинаска собственост,както и от находища на минерални води- изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

Необходими документи:
1. Заявление
2. Проект за добив
Срок за издаване:  60 дни
Такса: 250 лв.

23. За продължаване на срока на издадено Pазрешително

Срок за издаване:  60 дни
Такса: 100 лв.

24. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти-публична общинска собственост,с изключение на разрешителните по чл.46,ал.1,т.3 от Закона за водите

Необходими документи:
1. Заявление
Срок за издаване: 60 дни
Такса: 250 лв.

25. За изменение и/или допълнение на издадено Pазрешително

Необходими документи:
1. Заявление
 Срок за издаване:  60 дни
Такса: 150 лв.

26. За издаване на заверено копие на документ

Срок за издаване:  7 дни
Такса: 7 лв.