Община Карлово

Официален сайт

УВЕДОМЛЕНИЕ
                  ОТНОСНО: назначаване на състава на Секционните избирателни комисии в Община Карлово за изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

      На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс, каня партиите и коалициите, които са участвали в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и имат парламентарна група в Народното събрание към 24 януари 2017 г. или упълномощен представител на консултация за сформиране състава на Секционните избирателни комисии СИК, която ще се проведе на 15.02.2017 год. от 11.00 часа в малката заседателна зала, ет.3 в сградата на Общинска администрация – Карлово.

При провеждане на консултациите, следва да бъдат представени:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- партия или коалиция, която ги предлага,

- телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

б)заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24 януари 2017 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, следва да представите и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден.