Община Карлово

Официален сайт

Дата на раждане:

22.09.1980 г.

Образование:

  • “Публична администрация”  -“Технически университет” – гр. Габрово от 2000г. до 2003г. - Бакалавър
  • Публична администрация”  -“Технически университет” – гр. Габрово от 2003г. до 2004г. - Магистър
Професионална кариера:от 14.03.2005 г. до 07. 11. 2007 г.

  • Старши специалист -Обществени поръчки
Община Карлово, ул. „Петко Събев” No 1, ПК 4300, гр. Карлово.
от 17.03.2008 г. до 30.08.2010 г.

  • Главен експерт в отдел “Предварителен контрол”, дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените поръчки”
Агенция по обществени поръчки, ул. „Леге” No 4, ПК 1000, гр. София
от 01.09.2010 г. до 25.11.2011 г.
  • Държавен експерт в отдел “Верификация”, главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти”
Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган на ОП „РЧР” ул. „Триадица” No 2, ПК 1051, гр. София
от 25.11.2011 г. до момента
  • Началник отдел “Правно-нормативно обслужване, проекти, програми и обществени поръчки”, дирекция “Адиминистративно, информационно и правно обслужване”
Община Карлово,ул. „Петко Събев” No 1, ПК 4300, гр. Карлово