Община Карлово

Официален сайт

Пресконференция

Untitled-3

На 28.01.2013 г. в сградата на Община Карлово се състоя пресконференция на председателя на ОбС Карлово Стойо Карагенски. Той е провел среща с руския посланик Н. Пр. Юрий Николаевич Исаков, на която е обсъдено предложение за изграждане на почивна база в гр. Баня от правителството на Москва. 

Г-н Карагенски се е срещнал и с испанския бизнесмен Хуан Монтес, с който се подготвя представяне на Община Карлово в 126 търговски камари в Испания. Целта е предизвикване на интерес и привличане на инвестиции на територията на Общината. 

Председателят е провел среща и с Лъчезар Цоцорков - изпълнителен директор на „Асарел-Медет’ АД, с който е обсъдено дарение за построяването на паметник на братята Евлогий и Христо Георгиеви в Карлово. 

През месец февруари ще се състои среща-разговор с автора на най-новата книга, посветена на 140-годишнина от обесването на Васил Левски, която е издадена със съдействието на Община Карлово. Заглавието на книгата е „Науката срещу агресивното невежество”.

На 31.01.2013 г. от 10 ч. в зала „Васил Караиванов” на Община Карлово ще се проведе редовното заседание на Общински съвет Карлово. Питания към кмета на Общината д-р Емил Кабаиванов има от петима общински съветници. В проекта за дневен ред са включени 55 точки, от които по-важните са:

-          Приемане Програма на Община Карлово за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 година;

-          Приемане на годишна „Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Карлово – 2013 година”;

-          Приемане на „Общински план за младежта – 2013 година”;

-          Приемане на „Програма за развитие на туризма в Община Карлово за 2013 година”;

-          Приемане на „Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Карлово”;

-          Изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Карлово;

-          Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово;

-          Приемане на правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Карлово.

-          Основен ремонт включващ възстановяване, реставрация и адаптация на вилата на Евлогий Георгиев – публична общинска собственост в поземлен имот 36498.501.142 с трайно предназначение урбанизирана територия по КККР на гр. Карлово;

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Untitled-3

Във връзка с референдума, който ще се проведе на 27.01.2013 г. и на основание Заповед № РД 09-51/18.01.2013 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, 28.01.2013 г. /понеделник/ е неучебен ден за учениците от всички училища на територията на Община Карлово.

 

 

 

Изнесена приемна в с. Соколица

292

Ръководството на Община Карлово проведе изнесена приемна в с. Соколица. На нея жители на селото поставиха въпроси, свързани с чистотата и сметосъбирането, сметищата с оборска тор, които замърсяват реката, дупките по пътищата. Настоящото разписание на автобусите също тревожи хората, както и необходимостта от почистване на канала. На приемната присъства инж. Стефан Стефанов и специалисти от администрацията, които отговориха на поставените въпроси и увериха хората, че ще бъдат взети мерки за решаването им.

Изнесените приемни на Ръководството на Общината продължават по предварително изготвен график. На 30 януари ще бъде в с. Бегунци.

Деца от СОУ „Райно Попович” посетиха Министерски съвет

N223

В ОУ „Райно Попович” гр. Карлово се провежда СИП „Фолклор на етносите” с ръководител Димитрина Петрова Николова. Със съдействието на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” гр. Велико Търново учениците от II-б клас бяха поканени да сурвакат министър Томислав Дончев от Министерството за управление на Европейските фондове по случай Василица.

Учениците разказаха легендата за Банго Васил, изиграха ромския танц „Амалипе”, изпяха весела детска песен, изрекоха наричания и сурвакаха министъра. От министерството подариха на всеки ученик енциклопедия с посвещение, лично адресирано до всяко дете. Бе предоставена възможност на децата да разгледат Министерски съвет.

Учениците от ОУ „Райно Попович” се срещнаха с министър-председателя Бойко Борисов и кмета на София Йорданка Фандъкова. След това посетиха Природонаучния музей  

 

 

Съобщение

Untitled-3

Община Карлово на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект за създаване на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - /трасе за електропровод/, захранващ ПИ с идентификатор 36498.704.435 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ в местността „Ени кория”, землище гр. Карлово, преминаващ през ПИ 36498.704.9625 полски път, който е публична общинска собственост.

Проектът е изложен за разглеждане в стая № 203 с сградата на общинската администрация.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Карлово.