Община Карлово

Официален сайт

Бюлетин на съобщенията по чл. 32 от ДОПК

Untitled-3  

ОБЩИНА КАРЛОВО

ЕИК 000471365 

АДРЕС: ГР. КАРЛОВО, УЛ. “ПЕТКО СЪБЕВ” № 1

 

Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите Отдел “Местни данъци и такси” при Община Карлово на адрес: гр. Карлово, ул. “Парчевич” № 8а. Администрацията на Отдел “Местни данъци и такси” при Община Карлово е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване, чрез прилагане към досието Ви.

Съобщенията се поставят на видно място в сградата на Община Карлово и се публикуват в Интернет.

Ако в 14-дневен срок от поставянето на съобщението не се явите в Отдел “Местни данъци и такси” при Община Карлово на горепосочения адрес, то ще се смята за редовно връчено и ще бъде приложено към досието Ви.

 

Програма на Лятното кино в Карлово

N184  

27.08.2012 г. /понеделник/ - почивен ден

 

Италианска комедия "Учебник по любов"

04.09.2012 г. /вторник/

05.09.2012 г. /сряда/

06.09.2012 г. /четвъртък/

 

Американски игрален филм "Здрач”

07.09.2012 г. /петък/

08.09.2012 г. /събота/

09.09.2012 г. /неделя/

 

Начало на прожекциите 21.00 часа. Цена на билетите 3 лв.

 

 

Проект за предотвратяване на наводнения в гр. Калофер

Untitled-3  

Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-06/2010/019 за изпълнение на проект “Изграждане на инфраструктурата за предотвратяване на наводнения и за защита на речните брегове от ерозия на река Тунджа в град Калофер, община Карлово” е подписан на 13.07.2011 г. между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Карлово. Проектът е финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и е на обща стойност 944 712,02 лв., от които 897 476,42 лв. безвъзмездна финансова помощ и 47 235,60 лв. собствен принос на Община Карлово.

Целите на проекта са:

-          да се предпази от наводнение град Калофер чрез изграждане и ремонт на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения;

-          да се осигури защита на речното легло на р. Тунджа, преминаваща през гр. Калофер от ерозия чрез изпълнение на брегоукрепителни и дънноукрепителни съоръжения;

-          да се ограничат екологичните и социално-икономическите щети от наводненията и да се повиши безопасността и сигурността на населението в град Калофер чрез подобряване на физическата среда и качеството на живот посредством изграждането на брегоукрепителни и дънноукрепителни съоръжения;

-          да се подобри качеството на околната среда и да се осигури превенция на риска чрез намаляване на възможностите за настъпване на наводнения посредством изграждане на инфраструктура за предпазване от подобни природни бедствия.

След проведена процедура за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки и с Решение № 20/20.06.2012 г. на Кмета на Община Карлово е определен изпълнител, който ще извърши строително-монтажните работи за изграждане на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения и за предпазване на речните брегове на р. Тунджа от ерозия.

 

О Б Я В А

На основание чл. 74, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи в масив № 32 от КВС на землище с. Каравелово с ЕКАТТЕ 36186, община Карлово, че e:

1.Изготвен проект на карта на масива за ползване и регистър към нея въз основа на подписано споразумение за ползване за стопанската 2012/2013 година.

2.Регистрите и картата са на разположение в сградата на Общинска служба по земеделие – Карлово.

3.Промени в регистрите могат да се правят в срок до 25.08.2012 г.

Настоящата се обявява в кметство с. Каравелово, в сградата на ОСЗ – Карлово, на интернет страницата на община Карлово и на Областна дирекция „Земеделие”- Пловдив.

ОСЗ - Карлово