Община Карлово

Официален сайт

Проведе се работна среща при кмета на община Карлово

B442

     Проведе се работна среща при кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов, която се състоя на 05.10.2017 г. в заседателната зала на административната сграда на общината. На срещата присъстваха представител на Районна прокуратура – Карлово, ръководството на Районно управление “Полиция” Карлово, както и част от кметовете на населени места от община Карлово. Обсъдени бяха следните проблеми, касаещи голяма част от жителите на общината: самонастаняване на групи роми в чужди имоти и жилища; регистрация и отказ от регистрация на граждани; битова престъпност – набези и кражби от домове и селскостопански имоти. След задълбочено обсъждане на проблемите бяха набелязани мерки за решаването на част от тях.
     Д-р Емил Кабаиванов ще запознае директора на Областна дирекция на МВР – Пловдив Атанас Илков и Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България с разглежданите въпроси.

Писмо до кмета на Карлово от управителя на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пловдив

Untitled 3

     Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов получи писмо от управителя на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД  - гр. Пловдив Спартак Николов, което гласи:
      “Уважаеми господин Кабаиванов,
     В отговор на писмо на АВиК-Пловдив с вх. №08-00-4720/25.09.2017 г., касаещо качеството и цената на водата подавана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пловдив за питейно-битови цели Ви информираме че:
     1/ цената на водоснабдителната услуга предоставена от ВиК-Пловдив се определя след одобряване на Бизнес план на Дружеството от КЕВР. На заседание на комисията на 07.07.2017 г. е одобрена единна цена за територията на област Пловдив. Решението е обществено достъпно на официалния сайт на КЕВР.
     2/ мониторингът на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на населението се извършва съгласно съвместна програма с РЗИ, гр. Пловдив в съответствие с изискванията на Наредба № 9 на МЗ, МРРБ и МОСВ от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от 2001 г.; изм., бр. 87 от 2007 г.; изм. бр. 1 от 2011 г.; изм. бр. 15 от 2012 г.; изм. бр. 102 от 2014 г.;)
     Зоните на водоснабдяване, както необходимият брой проби и пунктове за вземане на проби вода са отразени в програмата.
     Качеството на водата предназначена за питейно-битови цели се контролира от направление “Питейни води” към Лабораторен изпитвателен комплекс при “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пловдив, който е акредитиран от Изпълнителна агенция Българска служба по акредитация към министерството на икономиката съгласно БДС ENISO/IEC17025 с обхват на акредитация да извършва изпитване на вода предназначена за питейно-битови цели, подземни води, повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, течащи повърхностни води, отпадъчни води и да извършва вземане на проби/ извадки от тях.
     3/ няма постъпили сигнали от РЗИ, Пловдив за отклонение от качеството на питейната вода за гр. Калофер и официални жалби от местното население
     4/ Прилагаме копие от протоколи от проведен мониторинг на качеството на питейната вода за гр. Калофер за 2017 г.:
     Протокол № 81ПВ и №59 от 10.02.2017 г.
     Протокол № 371ПВ и №259 от 19.05.2017 г.
     Протокол № 734ПВ и №452 от 18.08.2017 г.
     Протокол № 479ПВ от 26.06.2017 г.
     5/ Плановите ремонти по водоснабдителната мрежа в града се извършват след предварително уведомяване на населението чрез кметството. Тази практика ще продължи и за бъдещите такива ремонти.
     6/ Аварийните ремонти се дължат на остарялата и амортизирана водопроводна мрежа. В петгодишния Бизнес план на Дружеството са предвидени да бъдат подменени водопроводите с най-голяма честота на аварии:
     ул. “Боян Ботев”/ 110 м. от тази улица са подменени/ - подмяна на Е80 с PEHDф90 – 300м.
     ул. “Илия Делчев” - подмяна на Е80 с PEHDф90 – 115 м.
     ВиК ще подмени и други водопроводи по улици, на които се констатира висока честота на аварии.
     7/ Проектиране и изграждане на ПСПВ е в правомощията на собственик на ВиК мрежите и съоръженията – община Карлово.
     “Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – гр. Пловдив ще окаже пълно техническо съдействие за реализирането на такъв проект.”

Тържествено откриване на учебната 2017/2018 година в УЦ "Интелект" - Карлово


1277М
   
На 29.09.2017г. в тържествена обстановка и при многобройна публика УЦ "Интелект" откри новата учебна година. Събитието удостоиха с присъствието си председателят на Общински съвет Карлово г-н Теодор Шойлеков,заместник-кметът на Община Карлово г-н Антон Миневи секретарят на  Община Карлово г-н Стефан Стефанов. 
   Директорът на УЦ "Интелект" г-жа Вера Цанкова тържествено откри събитието и даде думата за приветствия на г-н Минев и г-н Шойлеков. Присъстващите родители и ученици бяха запознати от г-ца Николина Данова  чрез интерактивна презентация с дейността  и постиженията на учебния център през изтеклата година. 
  Присъстващите бяха информирани за възможността учениците от общината да посещават курсовете по РОБОТИКА в УЦ „Интелект“, които ще развият уменията по програмиране, математика и физика на бъдещите възпитаници на центъра. 
Изпълнителният директор на НПО "Младежки и граждански инициативи в Розовата долина" г-жа Цветина Захарлиева представи възможностите за участие в международни европейски проекти, обучения и екскурзии за курсистите на УЦ "Интелект". 
Камерна формация към ансамбъл „Розова долина“ – Карлово в състав Мария Шахънска, дългогодишна отлична ученичка на центъра, Ива Сотирова, Никола Василев и Петко Шумански поднесоха поздрав към присъстващите с брилятното си изпълнение. 
   Кулминация на събитието бе специалната церемония по връчване на сертификатите FCE и CAE на университета Кеймбридж на нашите отлично представили се курсисти през учебната 2016/2017 година.
Източник: УЦ „Интелект“

1275М
1276М

1278М

„Поддържането на зелените екосистеми е наш приоритет“, каза кметът на Карлово пред 70 учени от цяла Европа

1271М
   В зала „Васил Караиванов“ на община Карлово се проведе Европейска научна конференция, на която бяха представени резултатите от двегодишните изследвания върху разработването на методология за картиране и оценка на екосистемните услуги. Община Карлово е българският представител в европейски проект, който се занимава с изучаването и прилагането на екологични мерки за обогатяване на градските екосистеми. Кметът д-р Емил Кабаиванов приветства участниците в конференцията: „Добре дошли уважаеми представители на научната мисъл от цяла Европа в град Карлово - един от най-важните биосферни резервати в парк „Централен Балкан“. Поставили сме си за цел и работим, за това градът ни да бъде един град, в който да има естествен преход от зелената градска среда и екосистеми към естествената среда на Стара планина. В региона освен традиционна икономика и машиностроене,  развиваме и в следващите години все по-успешно ще развиваме различните форми на туризъм
- исторически, планински, спа и други видове. Тук е един от районите на България, в който имаме изключителна чистота на въздуха, много дни със слънцегреене, запазена природа и липса на производства, които да я замърсяват, развито биологично земеделие. В този смисъл поддържането на зелените екосистеми е наш приоритет“, каза кметът и добави, „Надявам се резултатите от проекта, който реализирате в момента, да ни помогне и на нас, местната общност, за да бъде нашият град още по-зелен, градската зелена екосистема да бъде добре поддържана, след като бъде картирана по всички изисквания на Европейския съюз. Нашият град да бъде още по-чист и привлекателен, както за гражданите, така и за гостите, които очакваме да дойдат“. 
    На конференцията бяха дискутирани нови подходи и методи за изследване и картиране на екосистемни услуги в Европа, което да подпомогне изпълнителната власт в управлението на природните ресурси. Учени от Софийския университет и Българска академия на науките представиха резултати от научни проекти, осъществени в района. 
В конференцията участваха 70 учени и представители на изпълнителната власт от почти всички страни на Европейската общност, асоциирани държави и Европейската комисия. Партньор по проект „ЕСМЕРАЛДА“, по който работят учените е Националният институт по геофизика, геодезия и география към Българска академия на науките. Българските представители в проекта са: доц. Боян Кулов и проф. Стоян Недков от този институт,  доц. Миглена Жиянски от Института по горите към БАН и доц. д-р Биляна Борисова от Факултета по геология и география в Софийския университет. 
   Участниците в конференцията имаха възможност да разгледат град Карлово и посетиха парк „Водопад“. 
   Проект „ЕСМЕРАЛДА“ се финансира по програма „Хоризонт“ 2020 за наука и иновации, грантово споразумение № 642007.

1272М

1273М

1274М

В Карлово отбелязахме 198 години от рождението на Евлогий Георгиев

1629g
        С тържествена церемония, състояла се пред паметника на двамата братя дарители Евлогий и Христо Георгиеви в родния им град Карлово, бяха отбелязани 198 години от рождението на Евлогий – най-големия дарител в историята на България.
        Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов отбеляза значимия принос на братята Евлогий и Христо Георгиеви за Карлово и България. Под патронажа на Президента, съвместно със Софийски университет и община Карлово започват реставрационни дейности на вилата на Евлогий Георгиев, каза още д-р Кабаиванов.
       Ученикът Тодор Тенев от 8”а” клас на ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” рецитира стихотворението „Дарители” /автор на стихотворението е Ралица Христова-преподавател по литература/.
       На тържеството присътваха Емил Коцев - дистрикт-гуверньор на Ротари България, Теодор Шойлеков – председател на Общински съвет Карлово, Стефан Стефанов – секретар на Община Карлово, членове на Ротари клуб Карлово, ученици от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви”, граждани и гости.
        Церемонията завърши с поднасяне на венци и цветя пред паметника на двамата братя.
    Евлогий Георгиев е най-големият дарител за построяването на Софийския университет, за най-голямата болница на Балканите в края на 19 век – болницата в Цариград. С негови дарения са построени българските училищата в Браила, Букурещ и Солун. За родния си град Карлово той дарява средства за построяване на фабрика за вълнени платове, техническото училище и болница. Двамата братя дарители издържат бедни български ученици в чужбина, даряват средства за читалища, училища, болници в различни държави.  1628g
ДАРИТЕЛИ

Да даруваш е ДАР!
Не всеки богат е дарител.
С грошове златни не всеки
творил е духовна обител.

Евлогий и Христо, 
Георгиеви братя,
Алма Матер коленичи
пред паметта Ви –  тъй свята! - 
и родното Карлово
със свойте техници,
майстори, учители, 
ученици!

Че е чест да прозреш 
- не себично богатство да трупаш,
а духовната Нива да изореш!
Чест е да търсиш през граници роден копнеж!...
И Сеячите, и Класът
днес и в бъдното

  БЛАГОДАРЯТ!