Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
 ОБЯВЯВА
     Открит обществен достъп до  информация по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, относно инвестиционно намерение от Мариян Николов Николов, с. Христо Даново, общ. Карлово, за “ Изграждане на овчарник за 200 бр. овце ” в имот №177020, местност “Двата Пътя” по КВС на с. Христо Даново.
   
Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни в периода от 11.11.2016 г. до 25.11.2016 г. в сградата на Община Карлово, отдел "ПРЕ и З”, от  8,15 до 17,00 часа,   тел: 0335 54 589.