Община Карлово

Официален сайт

Община Карлово на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП / за елементи на техническата инфраструктура за обект: Ремонт и частично изменение на  трасето на съществуващ водопровод до имот 134078 в м. “Тепе деби”, по КВС на с. Розино, общ. Карлово.
Проектът е изложен за разглеждане в стая № 203 в сградата на общинската администрация.
    Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Карлово.