Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВОВ изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. чл.9 и чл.11 за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциони дейности Ви уведомяваме:

В периода от 19.06.2017 г. до 21.06.2017 г. от 6:30 ч. до 10:00 ч. ще се проведе, пръскане на едногодишни тополови култури с препарат – инсектицид – “Моспилан 20СП”. Третиранито се извършва срещу вредител – тополов листояд /Melasomapopuli.L/

Подлежащи на третиране терени са както следва:

-                          подотдел 273”х” - землище с. Дъбене - 35 дка., отстоящи от с. Дъбене на 6 км., от с. Климент /съседно селище/ на 5 км., от с.Войнягово /съседно селище/ на 8 км. дата на третиране: 19.06.2017 г., 20.06.2017 г., 21.06.2017 г.;

Карантинен срок : 20 дни, при доза 0,075/ гр./дка. за “Моспилан 20СП”.

Препарата е включен в списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита в регистъра на ветеринарномедицинските препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед на опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третиранито отговаря лицето: инж. Стойко Маринов Нейков – пом. лесничей при ТП “ДГС Карлово”, тел. 0889231305.

За изпълнител на пръскането е определен със заповед или сключен договор – фирма ЕТ “Иван Чонлов” с. Климент, общ. Карлово, с управител Иван Атанасов Чонлов.

Приготвянето на разстворите и зареждането на пръскачките ще се извърши на работна площадка, намираща се непосредствено до насажденията, подлежащи на пръскане.