Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
УВЕДОМЯВА:

       Засегнатото население за постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от “ГЕНОВСТРОЙ ИАА” ООД за следното инвестиционно предложение “Производство на бетонови изделия, ракиджийница, автосервиз и магазин”, в ПИ № 000078 в местността „Стоклево лозе” , по КВС на землището с. Дъбене, общ. Карлово.