Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
УВЕДОМЯВА:

         Засегнатото население за постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от Георги Маринов Чавдаров за следното инвестиционно предложение Изграждане на обект “Селскостопанска сграда за отглеждане на животни”, в ПИ № 054001 в местността „Черешака” , в землището на с. Иганово, общ. Карлово.