Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
УВЕДОМЯВА:
        Засегнатото население за постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от “ИТАЛИ-ТРИФОНОВИ” ООД за следното инвестиционно предложение “Предприятие за консервиране и замразяване на плодове, гъби и зеленчуци” в ПИ № 064067 в местността „ТАРЛА ТОПРАК” , землище на с. Ведраре, общ. Карлово.