Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
УВЕДОМЯВА:

       Засегнатото население за постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от “МАТИ” ЕООД за следното инвестиционно предложение Изграждане на обект “Животновъден обект – птицеферма и обслужващи звена”, включващо изграждане на нов сондажен кладенец и ЛПСОВ до 10 екв.ж. в поземлен имот № 030159, в землището на с. Каравелово, общ. Карлово, местност “До стопански двор”.