Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
УВЕДОМЯВА:

            Засегнатото население за постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от Николай Иванов Благоев за следното инвестиционно предложение “Жилищно строителство” в ПИ № 126003 в местност „Под текето” , землище на с. Христо Даново, общ. Карлово.