Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
УВЕДОМЯВА:

         Засегнатото население за постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от Стоян Иванов – управител на “АЕР ЕКО”, за следното инвестиционно предложение “Изграждане на площадка за сортиране на битови отпадъци и първична преработка, състояща се от дробене и сортиране (сепариране) на отпадъци от хартия, картон и пластмаса, несъдържащи опасни вещества” в ПИ с идентификатор 36498.39.10 в местността „ПЕЙЧИНОВОТО” ,по КККР на землище гр. Карлово, общ. Карлово.