Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
УВЕДОМЯВА:
           Засегнатото население за постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от Христо Лалев Лалев – Управител на “ЛАЛЕВ” ООД , гр. Карлово, общ. Карлово, за Основен ремонт и смяна предназначението на съществуващ цех – “Чистачен участък ТК-3” за “Цех за изработка на метални конструкции” в ПИ 064126 в местността “Тарла топрак” в землището на с. Ведраре, общ. Карлово.