Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Автор Посещения
„Ремонт на улица „Даскал Ботьо“ и къща музей на Даскал Ботьо в гр. Карлово, община Карлово”. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 9
„Доставка на самоходна специализирана (мултифункционална) почистваща техника”. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 124
„Консултантски услуги по управление на проект: „Реконструкция на отсечка от общински път гр. Карлово – с. Дъбене – с. Войнягово“. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 215
„Доставка на съдове за събиране на твърди битови отпадъци за нуждите на община Карлово”. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 131
„Авариен ремонт на покрива на МБАЛ „Киро Попов“ гр. Карлово“. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 278
„Извършване на непредвидени ремонтни дейности по обекти на територията на община Карлово“. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 389
„Аварийно почистване на речното корито на р. „Кюп дере” и изграждане на стоманобетоново корито на реката преди и след мост между о.т. 26 и о.т. 27 по плана на с. Певците, община Карлово”. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 376
„Благоустрояване на междублоковото пространство при жилищен комплекс в УПИ VI – жилищен комплекс на кв. 118а по плана на гр. Карлово, община Карлово“. Написана от Администратор Посещения: 714
„Извършване на независим финансов одит по проекти на община Карлово, финансирани по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020“, по две обособени позиции: Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 791
„Доставка на съдове за събиране на твърди битови отпадъци за нуждите на община Карлово”. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 930