Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Автор Посещения
„Извършване на независим финансов одит по проекти на община Карлово, финансирани по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020“, по две обособени позиции: Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 133
„Доставка на съдове за събиране на твърди битови отпадъци за нуждите на община Карлово”. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 262
„Основен ремонт, реконструкция, преустройство и пристрояване на рампа за достъпна среда на стопанска сграда от допълващо застрояване с промяна на функцията й в ателиета за творческа дейност към защитено жилище за хора с умствена изостаналост“. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 653
„Благоустрояване на парк в гр. Баня, Община Карлово – ремонт на техническа инфраструктура и санитарно почистване на растителност“ Написана от Обществени поръчки1 Посещения: 832
„Основен ремонт на ул. „Средна гора“ и ул. „П.Р. Славейков“ в гр. Карлово, община Карлово – инженеринг“ Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 596