Община Карлово

Официален сайт

Title Author Hits
приемане на общински план за младежта - 2017 г Written by admin Hits: 1169
Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Карлово за 2017 г. Written by Админ Hits: 978
Годишна програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Карлово - 2017 г. Written by Админ Hits: 953
Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост - 2017 г. Written by Админ Hits: 1107
План сметка за поддържане на чистотата на територията на Община Карлово Written by Админ Hits: 965
общинска стратегия и план за развитие на социалните услуги Written by admin Hits: 1076
Общинска програма за закрила на детето за 2016-2017 год. Written by Админ Hits: 1526
Промяна на Решение № 1725 взето с протокол № 38 от заседание на Общински съвет Карлово проведено на 24.07.2014 г. за приемане на „Общински план за развитие на Община Карлово за периода 2014 -2020 година”. Written by Админ Hits: 1074
Одобряване на Годишен план за одитните ангажименти на звено "Вътрешен одит" през 2016 г. Written by Админ Hits: 1583
Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Карлово за 2016 година. Written by Админ Hits: 2227