Община Карлово

Официален сайт

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАРЛОВО
ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА
От
Д-р Емил Станев Кабаиванов
Кмет на Община Карлово

ОТНОСНО: Приемане на Програма  за развитие на туризма в Община Карлово за 2016 година.

    Уважаеми господин Председател,
    Уважаеми дами и господа общински съветници,

        В изпълнение на чл.11 от Закона за туризма е необходимо приемане на Програма  за  развитие на туризма  за 2016 година. Тя е динамичен и отворен документ, периодично се допълва съобразно настъпилите промени в приоритетите на Общината, в националното законодателство и други фактори със стратегическо значение.
 Предвид на това предлагам Общински съвет да вземе следното
Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е :

            На основание  чл.11 от Закона за туризма и  чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Карлово приема  Програма  за развитие на  туризма  за 2016 година.


Д-р Емил Кабаиванов
Кмет на Община Карлово


Програма за развитие на туризма в Община Карлово за 2016 година.