Община Карлово

Официален сайт

Title Published Date Hits
Наредба за допълнение на Наредба за реда за придобиване, упревление и разпореждане с общинска собственост, приета с решение №100, взето с протокол №8 от 23.02.2012 г. 17 October 2017 Hits: 27
Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администиране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово 16.10.2017 16 October 2017 Hits: 36
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Карлово, на основание чл.22 от ЗМДТ 26 September 2017 Hits: 54
Приемане на Наредба за изменение на Наредба за рекламната дейност на територията на Община Карлово 25 July 2017 Hits: 269
Изменение на Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските ДГ 11.07.2017 г. 11 July 2017 Hits: 198
Приемане на Правилник за организацията, дейността и управлението на Общински фонд чрез Обществен форум 09 June 2017 Hits: 123
Приемане на Наредба за изменение на Нардбата за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Карлово 26 May 2017 Hits: 299
Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Карлово - 25.05.2017 г. 25 May 2017 Hits: 286
Отмяна на глава седма от Наредбата за управление на ощинските пътища 24 April 2017 Hits: 433
Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово. 21-04-2017 г. 21 April 2017 Hits: 389