Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Автор Посещения
„Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми от квотата на Община Карлово“. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 82
„Приготвяне и доставка на храна за домашен социален патронаж (ДСП) в община Карлово”. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 52
„Доставка на строителни материали и изделия до населeните места на територията на община Карлово”. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 123
„Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност, за многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. Карлово, бул. „Освобождение” № 36”. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 307
„Рехабилитация на общинска пътна мрежа и текущ ремонт на асфалтови пътни настилки по улици на територията на община Карлово”. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 302
„Изпълнение на строително-монтажни дейности за обект: „Център за работа с деца на улицата, спортни и игрални площадки, УПИ І социални дейности, кв. 175 по УП на гр. Карлово“ в рамките на ИПГВР на град Карлово, финансиран по ОПРР 2014-2020 г.“ Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 279
„Приготвяне и предоставяне на топла храна за потребителите на услуга „Предоставяне на топъл обяд“ в рамките на проект на Община Карлово „Осигуряване на топъл обяд в община Карлово“. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 329
„Рехабилитация на общинска пътна мрежа и текущ ремонт на пътни и улични настилки на територията на община Карлово”. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 755
„Реконструкция на улици в населени места в Община Карлово“. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 726
„Приготвяне и доставка на храна по обособени позиции" Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 720