Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Автор Посещения
„Изпълнение на строително-монтажни дейности за обект: „Център за работа с деца на улицата, спортни и игрални площадки, УПИ І социални дейности, кв. 175 по УП на гр. Карлово“ в рамките на ИПГВР на град Карлово, финансиран по ОПРР 2014-2020 г.“ Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 93
„Приготвяне и предоставяне на топла храна за потребителите на услуга „Предоставяне на топъл обяд“ в рамките на проект на Община Карлово „Осигуряване на топъл обяд в община Карлово“. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 191
„Рехабилитация на общинска пътна мрежа и текущ ремонт на пътни и улични настилки на територията на община Карлово”. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 669
„Реконструкция на улици в населени места в Община Карлово“. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 625
„Приготвяне и доставка на храна по обособени позиции" Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 628
Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти:„Основен ремонт на улица „Дружба“;„Основен ремонт на улица „Хан Аспарух“; „Междублоково пространство в кв.6, финансирани по ОПРР 2014-2020. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 362
Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти: Пешеходна зона по ул.„Водопад”,ул.„В.Левски“,ул.„Т.иАна Пулеви“, ул.„Ал.Стамболийски", ул.„Т.Каблешков“,„Предблокови пространства ул.„Ал. Стамболийски“, финансирани по ОПРР Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 392
Доставка на течни горива и масла за МПС за нуждите на Община Карлово Написана от Админ Посещения: 521
Доставка на гориво за отопление на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост (ДВХУИ) - гр. Баня, Община Карлово Написана от Админ Посещения: 551
„ЛАНДШАФТНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГРАД КАРЛОВО“. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 741