Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Автор Посещения
Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти:„Основен ремонт на улица „Дружба“;„Основен ремонт на улица „Хан Аспарух“; „Междублоково пространство в кв.6, финансирани по ОПРР 2014-2020. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 60
Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти: Пешеходна зона по ул.„Водопад”,ул.„В.Левски“,ул.„Т.иАна Пулеви“, ул.„Ал.Стамболийски", ул.„Т.Каблешков“,„Предблокови пространства ул.„Ал. Стамболийски“, финансирани по ОПРР Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 62
Доставка на течни горива и масла за МПС за нуждите на Община Карлово Написана от Админ Посещения: 115
Доставка на гориво за отопление на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост (ДВХУИ) - гр. Баня, Община Карлово Написана от Админ Посещения: 100
„ЛАНДШАФТНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГРАД КАРЛОВО“. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 316
„Рехабилитация на общинска пътна мрежа и текущ ремонт на пътни и улични настилки на територията на община Карлово”. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 352
„Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1 и 3 ЗУТ и съставяне на технически паспорти и за изготвяне на обследване..." Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 492
„Основен ремонт и реконструкция на площад „Васил Левски“ в град Карлово, Община Карлово“ Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 634
„Реконструкция на спортен комплекс „Васил Левски“ в град Карлово, Община Карлово“ Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 664
„Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти включени в проект „Мерки за повишаване качеството на средата на обучение в общински училища и детски градини в община Карлово и филиали“, финансирани по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020“ Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 330