Община Карлово

Официален сайт

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т -   К А Р Л О В О


П     О     К     А     Н     А 
     На основание чл. 25,т. 1 и т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам общинските  съветници на 27.04.2017 година / ЧЕТВЪРТЪК /от 10,00 часа в зала “Васил Караиванов” за провеждане назаседание на   Общински съвет Карлово при следния дневен ред