Община Карлово

Официален сайт

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т -   К А Р Л О В О


            На основание чл. 25,т. 1 и т. 3 от Закона  за местното самоуправление и местната администрация,   свиквам   общинските     съветници     на   19.06.2018 година / ВТОРНИК /от 17:30 часа в зала “Васил Караиванов” за провеждане на   заседание   на   Общински съвет   Карлово при   следния дневен ред