Община Карлово

Официален сайт

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т -   К А Р Л О В О


П     О     К     А     Н     А На основание чл. 25, т. 1 и т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам общинските съветници на 28.09.2017 година / ЧЕТВЪРТЪК /от 10,00 часа  в зала “Васил Караиванов” за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Карлово при следния проект за дневен ред ..