Община Карлово

Официален сайт

Адрес ул."Петко Събев" №1 Карлово 4300 България

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

Централа 0335/54 500

Факс - 0335/54 533

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН / ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН  0335/54599

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ТЕЛЕФОН

РЪКОВОДЕН СЪСТАВ

  Кмет

Емил Кабаиванов

0335/54501

  Заместник кмет

Антон Минев

0335/54502

 Заместник кмет

Данка Евстатиева Зидарова - Люртова

  Секретар на община

Стефан Стефанов

0335/54506

  Директор на дирекция "Административно,информационно и правно   обслужване"

Веселка Сотирова

0335/54510

  Директор на дирекция "Финансово стопански дейности и общинска собственост"

Парашкева Вълкова

0335/54504

  Директор на дирекция"Хуманитарни и социални дейности"

Петя Найденова

0335/54515

  Главен архитект

арх. Димитър Ахрянов

0335/54518

  Директор на звено "Инспекторат"

Иван Иванов

0335/54680

  Главен юрисконсулт

Ивайло Попов

0335/54581

  Ръководител звено за вътрешен одит

Диана Бошева

0335/54565

  Началник отдел "Административно,информационно обслужване и  човешки ресурси"

Люба Малешкова

0335/54593

  Началник отдел "Канцелария"

  Началник отдел "Правно и нормативно обслужване и  обществени поръчки” "

Йордан Халаджов

0335/54580

  Началник отдел “Бюджет, общинска собственост и стопански дейности”

Любов Кокошарова

0335/54513

  Началник сектор "Бюджет и стопански дейности"

Галя Мартинчева 0335/54536

  Началник отдел "Счетоводство"

Атанас Кузманов

0335/54514

  Началник отдел "Местни данъци и такси"

Илиан Станоев

0335/54699

  Началник отдел "Образование, култура и транспорт"

София Димитрова

0335/54684

  Началник отдел "Социални и младежки дейности, спорт и туризъм"

Катя Мачева

0335/54512

  Началник отдел "Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството"

инж. Матьо Писачев

0335/54516

 Началник отдел "Строителство, мрежи и съоръжения по техническата инфраструктура

Павлена Маркова Станева 0335/54564

  Началник отдел "Екология, земеделие и природни ресурси"

0335/54517

  Началник сектор "Общинска собственост"

Христина Дамянова Ганчозова 0335/54577

  Началник на сектор "Планиране и разработка на проекти и програми"

0335/54551

  Началник на сектор "Правно и нормативно обслужване "

Радостина Баталова

0335/54582

  Началник на сектор "Човешки ресурси"

Стела Воронова

0335/54592

  Началник на сектор "АИО"

Даниела Иглева

0335/54583

  Председател на Общински Съвет

Теодор Шойлеков

0335/54540

  Факс на Общински съвет

0335/54541

  Технически сътрудник към Общински съвет

Росица Сангурова

0335/54542

  Главен специалист - секретар на Кмета на общината

Снежана Христова

0335/54507

ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ

  Гише 1 - "Деловодство"

0335/54520

  Гише 2 - "Природни ресурси, екология и земеделие"

0335/54521

  Гише 3 - "Цифров кадастър"

0335/54523

  Гише 4 - "Устройство на територията и общинска собственост"

0335/54524

  Гише 5 - Постоянна приемна на кмета

0335/54522

  Гише 6 - ГРАО

0335/54526

  Гише 7 - Каса приходи/разходи

0335/54529

  Охрана

0335/54532

  Оперативен дежурен

0335/54555

  Началник на звено "Общинска самоохрана"

Костадин Филков

0335/54689

  Началник на звено "Комунални дейности"

Лалка Калеева

0335/91645

 Обреден дом

0895509092