Община Карлово

Официален сайт

                                                                         

О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О
 
О Б Я В Я В А

На основание чл. 14, ал. 2, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и взети Решения от Общински съвет с номера: №615/2017 г. и  №,№875, 876,877 и 878/2018 г. нареждам:
                    

І.Отдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

1. Стоматологичен кабинет и манипулационна в ОУ Неофит Рилски ”,  находящо се в УПИ І - училище, кв.55, гр. Баня. Първоначална тръжна цена в размер на 60.00 лв. месечно без ДДС, цена на тръжната документация  86.40 лв. с ДДС, депозит за участие в търга в размер на   180.00  лв., за срок от 10 години.

Кандидатите, участващи в търга , да отговарят на следните условия:

-Да не са осъждани

-Да притежават образователно - квалификационна степен „магистър по дентална медицина”

-Да не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България

ІІ. Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

1. Поземлен имот с идентификатор 36498.504.1691 с площ 309 кв.м., /КККР/- Карлово, ул. „Република” №15,  идентичен с  УПИ ІV-жил. стр., кв. 25 б , по ЗРП на гр. Карлово, първоначална тръжна цена 14 000.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 168.00 лв. с ДДС,  депозит за участие в търга в размер   1 400.00 лв.

 2. Поземлен имот с идентификатор 36498.504.2397 с площ 1233 кв.м., /КККР/- Карлово, ул. „Меден дол” №17,  идентичен с  УПИ VІ-общ. обсл., кв. 28, по ЗРП на гр. Карлово, първоначална тръжна цена 50 000.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 600.00 лв. с ДДС,  депозит за участие в търга в размер   5 000.00 лв.

3. УПИ ІІ, кв. 66, гр. Баня с  площ 400 кв.м., първоначална тръжна цена 3 900.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 46.80 лв. с ДДС,  депозит за участие в търга в размер   390.00 лв.

4. УПИ V-1130, 1133, кв. 71, гр. Баня  с  площ 515 кв.м., първоначална тръжна цена     4 300.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 51.60 лв. с ДДС,  депозит за участие в търга в размер   430.00 лв.

Спечелилият участник заплаща 20% ДДС върху достигнатата на търга цена за всички общински имоти от настоящата обява.

Търгът ще се проведе на  30.03.2018 г. в зала „Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1 от 14.00 ч.

Тръжна документация може да бъде получена от Информационен център – гише №1, срещу представена квитанция за закупена тръжна документация  всеки работен ден до 15.00 часа от 22.03.2018 г. до 28.03.2018 г.  Оглед на обектите се извършва всеки работен ден до 28.03.2018 г.

Краен срок за подаване на заявления за участие в търга – до 16.00 часа на 29.03.2018 г.

Депозит за участие за всеки обект се внася в касата на Общината или по сметка с IBAN:BG54FINV91503316025343, BICFINVBGSF, ПИБ  АД  кл. Карлово.

За справка тел. 0335/54 577 - Отдел  „Общинска собственост” и 0335/54 520 – Информационен център, Община Карлово.      

Повторен търг за неспечелени обекти ще се проведе на 12.04.2018 г. от 14.00 часа при същите условия.

Закупуване на тръжна документация до 15.00 ч. от 02.03.2018 г. до 10.04.2018 г.

Краен срок за подаване на заявления за участие в повторния търг до 16.00 часа на 11.04.2018 г.