Община Карлово

Официален сайт

                                                                      

О Б Щ И Н А   К А Р Л О В ОО Б Я В Я В А

                  

На основание чл. 14, ал. 2, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и взети Решения от Общински съвет с номера:  №,№899, 900,901,902,903, 904 и 942/2018 г. и №804/2017 г. нареждам:

                  

І.Отдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

1. Лекарски кабинет №11, ведно с 1/14 от помощни помещения, с обща площ 16,84 кв.м., находящи се в сграда с идентификатор 36498.501.74.2, построена в поземлен имот с идентификатор 36498.501.74, за който е отреден УПИ І , кв.165, с адрес: гр. Карлово, ул.           Ген. Гурко Мархолев №3, за срок от 10 години. Първоначална тръжна цена в размер на 100.00 лв. месечно без ДДС, цена на тръжната документация 120.00 лв., депозит за участие в търга в размер на   300.00 лв.

2. Лекарски кабинет №12, ведно с 1/14 от помощни помещения, с обща площ 32,34 кв.м., находящи се в сграда с идентификатор 36498.501.74.2, построена в поземлен имот с идентификатор 36498.501.74, за който е отреден УПИ І , кв.165, с адрес: гр. Карлово, ул.           Ген. Гурко Мархолев №3 за срок от 10 години. Първоначална тръжна цена в размер на 100.00 лв. месечно без ДДС, цена на тръжната документация 120.00 лв., депозит за участие в търга в размер на   300.00 лв.

3. Лекарски кабинет №14, ведно с 1/14 от помощни помещения, с обща площ 16,84 кв.м., находящи се в сграда с идентификатор 36498.501.74.2, построена в поземлен имот с идентификатор 36498.501.74, за който е отреден УПИ І , кв.165, с адрес: гр. Карлово, ул. Ген. Гурко Мархолев №3, за срок от 10 години. Първоначална тръжна цена в размер на 100.00 лв. месечно без ДДС, цена на тръжната документация 120.00 лв., депозит за участие в търга в размер на   300.00 лв.

4. Лекарски кабинет №22, ведно с 1/14 от помощни помещения, с обща площ 16,04 кв.м., находящи се в сграда с идентификатор 36498.501.74.2, построена в поземлен имот с идентификатор 36498.501.74, за който е отреден УПИ І , кв.165, с адрес: гр. Карлово, ул. Ген. Гурко Мархолев №3, за срок от 10 години. Първоначална тръжна цена в размер на 100.00 лв. месечно без ДДС, цена на тръжната документация 120.00 лв., депозит за участие в търга в размер на   300.00 лв.

5. Лекарски кабинет №23 и №24, ведно с 1/14 от помощни помещения, с обща площ 21,64 кв.м., находящи се в сграда с идентификатор 36498.501.74.2, построена в поземлен имот с идентификатор 36498.501.74, за който е отреден УПИ І , кв.165, с адрес: гр. Карлово, ул. Ген. Гурко Мархолев №3, за срок от 10 години. Първоначална тръжна цена в размер на 130.00 лв. месечно без ДДС, цена на тръжната документация 156.00 лв., депозит за участие в търга в размер на   390.00 лв.

6. Стоматологичен кабинет, находящ се в сграда-здравен дом, построена в УПИ І – здравен дом, кв.17, по плана на с. Слатина, с адрес: ул. 12-та№12а, за срок от 10 години. Първоначална тръжна цена в размер на 47.00 лв. месечно без ДДС, цена на тръжната документация 56.40 лв., депозит за участие в търга в размер на   141.00 лв.

Условия за участие в търга:

-Кандидатите следва да са лечебни завидиния за извън болнична помощ по смисъла на чл.8, ал.1, т.1 от Закона за лечебните заведения- амболатории за първична медицинска помощ или специализирана по дентална медицина.

-На кандидатите да не са отнети правата за упражняване на лечебна или дентална дейност.

-Лицата, представляващи кандидата, да не са осъждани за престъпления от общ характер.

ІІ. Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

1. УПИ ІІІ-489, кв. 45, гр. Клисура, с площ 435 кв.м. на стойност 3 000 лв. без ДДС и находящата се в него сграда със ЗП 154 кв.м. на стойност  1 300.00 лв. без ДДС, обща първоначална тръжна цена 4 300 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 43.00 лв., депозит за участие в търга в размер  430.00 лв.

2. УПИ ХІ-197, 198, кв. 23, с. Христо Даново, с площ 610 кв.м., първоначална тръжна цена   3 340.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 36,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга в размер   334.00 лв.

Спечелилият участник заплаща 20% ДДС върху достигнатата на търга цена за общинските имоти с изключение на сградата в раздел ІІ, т. 1 от настоящата обява.

Търгът ще се проведе на 28.05.2018 г. в зала „Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1 от 14.00 ч.

Тръжна документация може да бъде получена от Информационен център – гише №1, срещу представена квитанция за закупена тръжна документация всеки работен ден до 15.00 часа от 17.05.2018 г. до 23.05.2018 г. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден до 23.05.2018 г.

Краен срок за подаване на заявления за участие в търга – до 16.00 часа на 25.05.2018 г.

Депозит за участие за всеки обект се внася в касата на Общината или по сметка с IBAN:BG54FINV91503316025343, BICFINVBGSF, ПИБ АД кл. Карлово.

За справка тел. 0335/54 577 - Отдел „Общинска собственост” и 0335/54 520 – Информационен център, Община Карлово.

Повторен търг за неспечелени обекти ще се проведе на 11.06.2018 г. от 14.00 часа при същите условия.

Закупуване на тръжна документация до 15.00 ч. от 30.05.2018 г. до 07.06.2018 г.

Краен срок за подаване на заявления за участие в повторния търг до 16.00 часа на 08.06.2018 г.