Община Карлово

Официален сайт

О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О
 На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №№ 855; 856; 857; 858; 859; 860; 861, взети с протокол №31 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 21.12.2017 год.
О Б Я В Я В А:
 І. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на:
І.1. Имот №158013, с площ от 4,667 дка, местност “МАЛКАТА РЕКА” по КВС на гр.Калофер, Община Карлово, по начин на трайно ползване врем.неизп.нива, девета категория при начална тръжна наемна цена – 90,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на  90,00 лв. Час на търга - 09:00 часа.
І.2. Имот №158024, с площ от 9,763 дка, местност “МАЛКАТА РЕКА” по КВС на гр.Калофер, Община Карлово, по начин на трайно ползване врем.неизп.нива, девета категория при начална тръжна наемна цена – 195,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на  195,00 лв. Час на търга - 09:15 часа.
І.3. Имот №158031, с площ от 2,653 дка, местност “МАЛКАТА РЕКА” по КВС на гр.Калофер, Община Карлово, по начин на трайно ползване посевна площ, девета категория при начална тръжна наемна цена – 50,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на  50,00 лв. Час на търга - 09:30 часа.
І.4. Имот №158037, с площ от 7,106 дка, местност “МАЛКАТА РЕКА” по КВС на гр.Калофер, Община Карлово, по начин на трайно ползване посевна площ, девета категория при начална тръжна наемна цена – 140,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на  140,00 лв. Час на търга - 09:45 часа.
І.5. Имот №051011, с площ от 3,958 дка, местност “ДО СЕЛОТО” по КВС на с.Васил Левски, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, шеста категория при начална тръжна наемна цена – 90,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на  90,00 лв. Час на търга - 10:00 часа.
І.6. Имот №051012, с площ от 0,901 дка, местност “ДО СЕЛОТО” по КВС на с.Васил Левски, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, шеста категория при начална тръжна наемна цена – 20,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на  20,00 лв. Час на търга - 10:15 часа.
І.7. Имот №051013, с площ от 1,330 дка, местност “ДО СЕЛОТО” по КВС на с.Васил Левски, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, шеста категория при начална тръжна наемна цена – 30,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на  30,00 лв. Час на търга - 10:30 часа.
 *Върху наемната цена не се начислява ДДС.
Търгът ще се проведе на 01.03.2018 год. в зала “Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1.
Всеки работен ден от 24.01.2018 г. до 26.02.2018 год. от 8:30 до 15.30 часа от Информационен център при Общинска администрация Карлово – гише №1, може да бъде получена тръжна документация срещу представена фактура за закупуване на същата, издадена от приходна каса.
Срок за подаване на заявления за участие  в първия търгвсеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа от 24.01.2018 г. до 27.02.2018 год. Депозитът за участие се внася в приходната каса на Общината или по набирателна сметкаBG54FINV91503316025343, BICFINVBGSFПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД- КЛОН КАРЛОВО.
Огледът на обекта се извършва всеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа  от 24.01.2018 г. до 27.02.2018 г.
Повторен търг за неспечеления обект ще се проведе на 13.03.2018 г.при същите условия.
Закупуване на тръжна документация и краен срок за приемане на заявления за участие в повторния търг – от 02.03.2018 год. до 12.03.2018 г. от 8:30 до 15.30 часа.
Телефони за контакти: 0335/54-520 – Информационен център при Общинска администрация Карлово; 0335/54-589 – отдел „Природни ресурси, екология и земеделие” при Община Карлово.