Община Карлово

Официален сайт

О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О
На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №№ 909; 910; 911; 912; 913; 914; 915 и 916, взети с протокол №34 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 22.02.2018 год.
О Б Я В Я В А:
І. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на:
І.1. Имот 066099, с площ от 2,086 дка, местност “ВИСОКОТО ДЪРВО” по КВС на гр.Калофер, Община Карлово, по начин на трайно ползване врем.неизп.нива, осма категория при начална тръжна наемна цена 40,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на 40,00 лв. Час на търга - 09:00 часа.
І.2. Имот 066100, с площ от 2,060 дка, местност “ВИСОКОТО ДЪРВО” по КВС на гр.Калофер, Община Карлово, по начин на трайно ползване врем.неизп.нива, осма категория при начална тръжна наемна цена 40,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на 40,00 лв. Час на търга - 09:15 часа.
І.3. Имот 066103, с площ от 3,393 дка, местност “ВИСОКОТО ДЪРВО” по КВС на гр.Калофер, Община Карлово, по начин на трайно ползване врем.неизп.нива, осма категория при начална тръжна наемна цена 70,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на 70,00 лв. Час на търга - 09:30 часа.
І.4. Имот 066104, с площ от 2,333 дка, местност “ВИСОКОТО ДЪРВО” по КВС на гр.Калофер, Община Карлово, по начин на трайно ползване врем.неизп.нива, осма категория при начална тръжна наемна цена 50,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на 50,00 лв. Час на търга - 09:45 часа.
І.5. Имот 051047, с площ от 3,507 дка, местност “ДО СЕЛОТО” по КВС на с.Васил Левски, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, шеста категория при начална тръжна наемна цена 90,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на 90,00 лв. Час на търга - 10:00 часа.
І.6. Имот 012022, с площ от 8,799 дка, местност “ПАПРАТ НИВА” по КВС на с.Васил Левски, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, десета категория при начална тръжна наемна цена 195,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на 195,00 лв. Час на търга - 10:15 часа.
І.7. Имот 038041, с площ от 2,119 дка, местност “ТОПАЧКА” по КВС на с.васил Левски, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, шеста категория при начална тръжна наемна цена 50,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на 50,00 лв. Час на търга - 10:30 часа.
І.7. Имот 043001, с площ от 2,311 дка, местност “МАЛКАТА СТРАЖА” по КВС на с.Васил Левски, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, седма категория при начална тръжна наемна цена 50,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на 50,00 лв. Час на търга - 10:45 часа.
*Върху наемната цена се начислява ДДС.
Търгът ще се проведе на 02.05.2018 г. в зала “Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1.
Всеки работен ден от 28.03.2017 г. до 27.04.2018 г. от 8:30 до 15.30 часа от Информационен център при Общинска администрация Карлово – гише №1, може да бъде получена тръжна документация срещу представена фактура за закупуване на същата, издадена от приходна каса.
Срок за подаване на заявления за участие в първия търгвсеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа от 28.03.2017 г. до 30.04.2018 г. Депозитът за участие се внася в приходната каса на Общината или по набирателна сметкаBG54FINV91503316025343, BICFINVBGSFПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД- КЛОН КАРЛОВО.
Огледът на обекта се извършва всеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа от 28.03.2018 г. до 30.04.2018 г.
Повторен търг за неспечеления обект ще се проведе на 10.05.2018 г.при същите условия.
Закупуване на тръжна документация и краен срок за приемане на заявления за участие в повторния търг – от 03.05.2018 г. до 09.05.2018 г. от 8:30 до 15.30 часа.
Телефони за контакти: 0335/54-520 – Информационен център при Общинска администрация Карлово; 0335/54-589 – отдел „Природни ресурси, екология и земеделие” при Община Карлово.