Община Карлово

Официален сайт

О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О
На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решение № 872, взето с протокол №33 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 25.01.2018 год.
О Б Я В Я В А:
Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на:
Имот с идентификатор 36498.37.370, с площ от 6,000 дка, местност “СТАРА РЕКА” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Карлово, Община Карлово, по начин на трайно ползване изоставена орна земя, шеста категория при начална тръжна наемна цена 180,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 10 стопански години в размер на 180,00 лв.
Час на търга - 09:00 часа.
*Върху наемната цена не се начислява ДДС.
Търгът ще се проведе на 03.04.2018 год. в зала “Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1.
Всеки работен ден от 28.02.2018 г. до 30.03.2018 год. от 8:30 до 15.30 часа от Информационен център при Общинска администрация Карлово – гише №1, може да бъде получена тръжна документация срещу представена фактура за закупуване на същата, издадена от приходна каса.
Срок за подаване на заявления за участие в първия търгвсеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа от 28.02.2018 г. до 02.04.2018 год. Депозитът за участие се внася в приходната каса на Общината или по набирателна сметкаBG54FINV91503316025343, BICFINVBGSFПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД- КЛОН КАРЛОВО.
Огледът на обекта се извършва всеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа от 28.02.2018 г. до 02.04.2018 г.
Повторен търг за неспечеления обект ще се проведе на 12.04.2018 г.при същите условия.
Закупуване на тръжна документация и краен срок за приемане на заявления за участие в повторния търг – от 04.04.2018 год. до 11.04.2018 г. от 8:30 до 15.30 часа.
Телефони за контакти: 0335/54-520 – Информационен център при Общинска администрация Карлово; 0335/54-589 – отдел „Природни ресурси, екология и земеделие” при Община Карлово.