Община Карлово

Официален сайт

О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №905; 906 и 907, взети с протокол №34 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 22.02.2018 год.
О Б Я В Я В А:
Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на:
І.1. Имот №132050, с площ от 0,905 дка, местност “АДАТА”, по КВС на землище с.Соколица, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, седма категория при начална тръжна цена – 400,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на 40,00 лв. Час на търга - 09:00 часа.
І.2. Имот №62949.301.96, с площ от 0,784 дка, по План на новообразувани имоти за местност “КРЪСТЬОВО ДЕРЕ”, землище с.Розино, Община Карлово, по начин на трайно ползване параграф 4, девета категория при начална тръжна цена – 1030,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на 103,00 лв. Час на търга - 09:15 часа.
І.2. Имот №62949.301.99, с площ от 0,527 дка, по План на новообразувани имоти за местност “КРЪСТЬОВО ДЕРЕ”, землище с.Розино, Община Карлово, по начин на трайно ползване параграф 4, девета категория при начална тръжна цена – 690,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на 69,00 лв. Час на търга - 09:30 часа.
*Върху цената не се начислява ДДС.
Търгът ще се проведе на 03.05.2018 г. в зала “Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1.
Всеки работен ден от 28.03.2017 г. до 27.04.2018 г. от 8:30 до 15.30 часа от Информационен център при Общинска администрация Карлово – гише №1, може да бъде получена тръжна документация срещу представена фактура за закупуване на същата, издадена от приходна каса.
Срок за подаване на заявления за участие в първия търгвсеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа от 28.03.2017 г. до 30.04.2018 г. Депозитът за участие се внася в приходната каса на Общината или по набирателна сметкаBG54FINV91503316025343, BICFINVBGSFПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД- КЛОН КАРЛОВО.
Огледът на обекта се извършва всеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа от 28.03.2018 г. до 30.04.2018 г.
Повторен търг за неспечеления обект ще се проведе на 11.05.2018 г.при същите условия.
Закупуване на тръжна документация и краен срок за приемане на заявления за участие в повторния търг – от 04.05.2018 г. до 10.05.2018 г. от 8:30 до 15.30 часа.
Телефони за контакти: 0335/54-520 – Информационен център при Общинска администрация Карлово; 0335/54-589 – отдел „Природни ресурси, екология и земеделие” при Община Карлово.