Община Карлово

Официален сайт

О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2  и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №№ 664; 665; 666; 667, взети с протокол №25 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 27.07.2017 год.
О Б Я В Я В А:

І. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на:
І.1. Имот №297027, с площ от 1,799 дка, местност “СЕЛИЩЕ” по КВС на гр.Клисура, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, осма категория при начална тръжна наемна цена – 35,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на  35,00 лв. Час на търга – 09:00 часа.
І.2. Имот №297031, с площ от 1,946 дка, местност “СЕЛИЩЕ” по КВС на гр.Клисура, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, осма категория при начална тръжна наемна цена – 40,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на  40,00 лв. Час на търга - 09:15 часа.
І.3. Имот №011265, с площ от 7,804 дка, местност “АДА ЧАР” по КВС на с.Столетово, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, четвърта категория при начална тръжна наемна цена – 130,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на  130,00 лв. Час на търга - 09:30 часа.
І.4. Имот 010010, с площ от 1,661 дка, местност “СЪЗЛЪКА” по КВС на с.Васил Левски, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, пета категория при начална тръжна наемна цена 40,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на  40,00 лв. Час на търга - 09:45 часа.
І.5. Имот 010016, с площ от 2,243 дка, местност “СЪЗЛЪКА” по КВС на с.Васил Левски, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, пета категория при начална тръжна наемна цена 50,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на  50,00 лв. Час на търга - 10:00 часа.
І.6. Имот 010038, с площ от 2,538 дка, местност “СЪЗЛЪКА” по КВС на с.Васил Левски, Община Карлово, по начин на трайно ползване овощна градина, шеста категория при начална тръжна наемна цена – 60,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на  60,00 лв. Час на търга - 10:15 часа.
І.7. Имот №027016, с площ от 2,373 дка, местност “САНЪР ДЕРЕ” по КВС на с.Васил Левски, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, пета категория при начална тръжна наемна цена 55,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на  55,00 лв. Час на търга - 10:30 часа.
І.8. Имот №027060, с площ от 6,061 дка, местност “САНЪР ДЕРЕ” по КВС на с.Васил Левски, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, пета категория при начална тръжна наемна цена – 140,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на  140,00 лв. Час на търга - 10:45 часа.
*Върху наемната цена не се начислява ДДС.
Търгът ще се проведе на 17.10.2017 год. в зала “Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1.
Всеки работен ден от 13.09.2017 г. до 12.10.2017 год. от 8:30 до 15.30 часа от Информационен център при Общинска администрация Карлово – гише №1, може да бъде получена тръжна документация срещу представена фактура за закупуване на същата, издадена от приходна каса.
Срок за подаване на заявления за участие  в първия търгвсеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа от 13.09.2017 г. до 13.010.2017 год. Депозитът за участие се внася в приходната каса на Общината или по набирателна сметка BG54FINV91503316025343, BICFINVBGSF – ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД- КЛОН КАРЛОВО.
Огледът на обекта се извършва всеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа  от 13.09.2017 г. до 13.10.2017 г.
Повторен търг за неспечеления обект ще се проведе на 25.10.2017 г.при същите условия.
Закупуване на тръжна документация и краен срок за приемане на заявления за участие в повторния търг – от 18.10.2017 год. до 24.10.2017 г. от 8:30 до 15.30 часа.
Телефони за контакти: 0335/54-520 – Информационен център при Общинска администрация Карлово; 0335/54-589 – отдел „Природни ресурси, екология и земеделие” при Община Карлово.