Община Карлово

Официален сайт

О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О
 На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №№ 828; 829; 830; 831, взети с протокол №30 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 30.11.2017 год. и Решения №№ 852; 853; 854, взети с протокол №31 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 21.12.2017 год.
О Б Я В Я В А:
 І. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на:
І.1. Имот №148025, с площ от 6,926 дка, местност “ШЕЙКА” по КВС на гр.Калофер, Община Карлово, по начин на трайно ползване врем.неизп.нива, осма категория при начална тръжна наемна цена 140,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на  140,00 лв. Час на търга - 09:00 часа.
І.2. Имот №148030, с площ от 11,734 дка, местност “ШЕЙКА” по КВС на гр.Калофер, Община Карлово, по начин на трайно ползване врем.неизп.нива, осма категория при начална тръжна наемна цена 230,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на  230,00 лв. Час на търга - 09:15 часа.
І.3. Имот №148052, с площ от 12,422 дка, местност “ШЕЙКА” по КВС на гр.Калофер, Община Карлово, по начин на трайно ползване врем.неизп.нива, осма категория при начална тръжна наемна цена 250,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на  250,00 лв. Час на търга - 09:30 часа.
І.4. Имот №148069, с площ от 16,547 дка, местност “ШЕЙКА” по КВС на гр.Калофер, Община Карлово, по начин на трайно ползване врем.неизп.нива, осма категория при начална тръжна наемна цена – 330,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на  330,00 лв. Час на търга - 09:45 часа.
І.5. Имот №158002, с площ от 24,117 дка, местност “МАЛКАТА РЕКА” по КВС на гр.Калофер, Община Карлово, по начин на трайно ползване врем.неизп.нива, девета категория при начална тръжна наемна цена – 480,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на  480,00 лв. Час на търга - 10:00 часа.
І.6. Имот №158004, с площ от 6,974 дка, местност “МАЛКАТА РЕКА” по КВС на гр.Калофер, Община Карлово, по начин на трайно ползване врем.неизп.нива, девета категория при начална тръжна наемна цена – 140,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на  140,00 лв. Час на търга - 10:15 часа.
І.7. Имот №158005, с площ от 16,384 дка, местност “МАЛКАТА РЕКА” по КВС на гр.Калофер, Община Карлово, по начин на трайно ползване врем.неизп.нива, девета категория при начална тръжна наемна цена – 330,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на  330,00 лв. Час на търга - 10:30 часа.
 *Върху наемната цена не се начислява ДДС.
Търгът ще се проведе на 28.02.2018 год. в зала “Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1.
Всеки работен ден от 24.01.2018 г. до 26.02.2018 год. от 8:30 до 15.30 часа от Информационен център при Общинска администрация Карлово – гише №1, може да бъде получена тръжна документация срещу представена фактура за закупуване на същата, издадена от приходна каса.
Срок за подаване на заявления за участие  в първия търгвсеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа от 24.01.2018 г. до 27.02.2018 год. Депозитът за участие се внася в приходната каса на Общината или по набирателна сметкаBG54FINV91503316025343, BICFINVBGSFПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД- КЛОН КАРЛОВО.
Огледът на обекта се извършва всеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа  от 24.01.2018 г. до 27.02.2018 г.
Повторен търг за неспечеления обект ще се проведе на 12.03.2018 г.при същите условия.
Закупуване на тръжна документация и краен срок за приемане на заявления за участие в повторния търг – от 01.03.2018 год. до 09.03.2018 г. от 8:30 до 15.30 часа.
Телефони за контакти: 0335/54-520 – Информационен център при Общинска администрация Карлово; 0335/54-589 – отдел „Природни ресурси, екология и земеделие” при Община Карлово.