Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Посещения
Искане за издаване на документи Посещения: 1128
Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка Посещения: 2180
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества Посещения: 1545
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата Посещения: 928
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.71,т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване Посещения: 1395
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.65 от ЗМДТ за определяне на ТБО според количеството битови отпадъци Посещения: 1316
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство Посещения: 784
Декларации за закриване на МПС Посещения: 2577
Заявление за облекчение за основно жилище Посещения: 2668
Заявление за закриване на партида Посещения: 2771
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство Посещения: 1352
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък Посещения: 2695
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък Посещения: 1803
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили Посещения: 1392
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил Посещения: 1584
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти Посещения: 2177
Заявление за закриване на ползвател по партида Посещения: 2150
Искане за прихващане и възстановяване Посещения: 2279