Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Публикуване Посещения
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Карлово, на основание чл.22 от ЗМДТ 08 Ноември 2017 Посещения: 94
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост - Община Карлово 30 Октомври 2017 Посещения: 82
Изменение на тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Карлово, находище „Баня“, гр. Баня, община Карлово. 27 Октомври 2017 Посещения: 54
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на община Карлово 24 Октомври 2017 Посещения: 47
Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово 23.10.2017 -1 23 Октомври 2017 Посещения: 100
Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово 23.10.2017 23 Октомври 2017 Посещения: 88
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за принудително изпълнение от общински органи, заповедите на кмета на общината за премахване на установени и констатирани незаконни строежи IV, V и VI категория или части от тях 23 Октомври 2017 Посещения: 23
Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Карлово 18 Октомври 2017 Посещения: 46
Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за опредиляне резмера на местните данъци на Община Карлово 18 Октомври 2017 Посещения: 44
Наредба за допълнение на Наредба за реда за придобиване, упревление и разпореждане с общинска собственост, приета с решение №100, взето с протокол №8 от 23.02.2012 г. 17 Октомври 2017 Посещения: 86