Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Търгове

Търг юли
26.06.2018
О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О О Б Я В Я В А На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от ЗОС и взети Решения от Общински съвет с номера: №980;981;982;983;984/26.04.2018 г, нареждам:                    І. Учредяване право на строеж чрез публичен търг с тайно наддаване за: 1. Построяване на гаражи, разпределени в групи, съгласно схема, в поземлен имот с идентификатор 36498.503.2005 по КККР-Карлово, съответстващ УПИ VІІ-групово жилищно строителство, кв. 103, ул. “Дъбенско шосе” по ЗРП на гр. Карлово, както следва: 1.1. ІІІ-та група-7 бр. гаражни петна с номера от...

Търг 2 03.07.2018 г.
30.05.2018
  О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №985; 986 и 987, взети с протокол №37 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 26.04.2018 год. О Б Я В Я В А: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1. Имот №032160, с площ от 1,264 дка, местност “ГРОБЪТ”, по КВС на землище гр.Калофер, Община Карлово, по начин на трайно ползване изоставена нива, девета категория...

Търг 1 03.07.2018 г.
30.05.2018
  О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О   На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №№ 988 и 989, взети с протокол №37 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 26.04.2018 год.   О Б Я В Я В А: І. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1. Имот №008175, с площ от 13,246 дка, местност “ТОПАЛА” по КВС на с.Богдан, Община Карлово, по начин на трайно ползване...

ТЪРГ - 30.05.2018 Г.
25.04.2018
О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №943; 944 и 945, взети с протокол №35 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 29.03.2018 год. О Б Я В Я В А: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1. Имот №054017, с площ от 3,681 дка, местност “БЯЛА РЕКА”, по КВС на землище с.Васил Левски, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, девета...

ТЪРГ - 30.05.2018 Г. /НАЕМ/
25.04.2018
О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О  На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №№ 955; 956 и 957, взети с протокол №35 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 29.03.2018 год.  О Б Я В Я В А: І. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1. Имот №001124, с площ от 2,933 дка, местност “ПЕСЦИТЕ” по КВС на с.Васил Левски, Община Карлово, по начин на трайно ползване...

ТЪРГ - 29.05.2018 г.
25.04.2018
О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №946; 947; 948; 949; 950; 951; 952; 953 и 954, взети с протокол №35 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 29.03.2018 год. О Б Я В Я В А: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на: І.1. Имот №24241.381.45, с площ от 0,662 дка, по План на новообразувани имоти за местност “КОННИКА”, землище с.Дъбене, Община Карлово,...

Предстоящи събития
Времето в Карлово