Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Конкурси

Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 17.07.2018 г.
17.07.2018
Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0026-С01 „Да продължим доброто дело“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020,ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЯВА провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" за следната длъжност:1. "Педиатър" - 1 бр.Заповед може да изтеглите от ТУК

Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 11.06.2018 г.
11.06.2018
Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0026-С01 „Да продължим доброто дело“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020,ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЯВА провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" за следната длъжност:1. "Педиатър" - 1 бр.Заповед може да изтеглите от ТУКПротокол за допуснати и недопуснати кандидати

Конкурс за длъжността читалищен сектетар
17.05.2018

Провеждане на конкурс за вакантни длъжности за войници във военно формирование 34750- Карлово
15.05.2018
О Б Я В А за провеждане на конкурс за вакантни длъжности за войници във военно формирование 34750- Карлово на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г. 1. Със заповед № ОХ-355/24.04.2018 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 253 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:1.1. за в. ф. 34750 - Карлово, съгласно Приложение № 3;- 80- длъжности, от които 50 за Карлово и 30...

Провеждане на процудура по дейност "Допълнителна педагогическа подкрепа за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище"
15.05.2018
Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0026-С01 „Да продължим доброто дело“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020,ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЯВА провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Допълнителна педагогическа подкрепа за повишаване на училищната готовност на деца за равен старт в училище - Лятно училище 2" за следните длъжности:1. "Педагог" - 1 бр.2. Медиатор - 1 брЗаповед може да изтеглите от ТУКПротокол за допуснати и недопуснати кандидатиОкончателен протокол

Конкурс за избор на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Киро Попов – Карлово” ЕООД.
08.05.2018
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О      Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е    № 970/26.04.2018 година    І. На основание чл.137, ал.1, т.5 и чл.142, ал.2 от Търговския закон и чл.34, ал.1 и ал.3 от Наредбата за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества на Община Карлово и Наредба № 9 от 26 юни 2000 год. за условията и реда за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за...

Предстоящи събития
Времето в Карлово