Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
ОВОС и ЕО

Открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от управителя на “Шаката-76” ЕООД
10.08.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО  ОБЯВЯВА               Открит обществен достъп до  информация по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, относно инвестиционно намерение от Румен Димитров Диммитров – управител на “Шаката-76” ЕООД , със седалище и адрес на управление с. Христо Даново, общ. Карлово, ул. “Извън регулация” № 8,  за изграждане на обект “АВТОСЕРВИЗ И ПУНКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ И РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /ИУМПС/” в поземлен имот с № 069025 , местност “Текийско” по КВС на с. Кърнаре, общ. Карлово. Документите са на разположение на обществеността...

Заповеди по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стоп. 2018/2019
09.08.2018
 Копие от заповедите за землищата в община Карлово: Баня Бегунци Богдан Васил Левски Ведраре Войнягово Горни Домлян Домлян Дъбене Иганово Калофер Каравелово Климент Клисура Куртово Кърнаре Московец Мраченик Певците Пролом Розино Слатина Соколица Столетово Христо Даново

Постъпила информация по Приложение № 2 към чл.6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение от „Център Регион Груп” ЕООД
03.08.2018
Постъпила информация по Приложение № 2 към чл.6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение от „Център Регион Груп” ЕООД

Инвестиционно предложение от Донка Михайлова
30.07.2018
   О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.)   Донка Михайлова СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за строителство на: „ Жилищно строителство и обществено обслужваща дейност-магазин за промишлени стоки“ в поземлен имот  с идентификатор 36498.57.11, с площ 2,226 дка в местност „Чакъла“  по КККР на гр. Карлово. Лице за контакти от страна на Възложителя:  Малин Калиников Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата...

Уведомление за инвестиционно намерение от Николай Камберов - предвижда промяна на начина на трайно ползване на имот 020019 в местността "трънката" землище гр. Калофер.
26.07.2018
Уведомление за инвестиционно намерение от Николай Камберов - предвижда промяна на начина на трайно ползване на имот 020019 в местността "трънката" землище гр. Калофер.

Уведомление за инвестиционно намерение от Анка Пенчева - предвижда промяна на начина на трайно ползване на имот 36498.704.166 в местността "Ени кория" землище гр. Карлово.
26.07.2018
Уведомление за инвестиционно намерение от Анка Пенчева - предвижда промяна на начина на трайно ползване на имот 36498.704.166 в местността "Ени кория" землище гр. Карлово.

Предстоящи събития
Времето в Карлово