Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
ОВОС и ЕО

Уведомление относно изграждане на нова кабелна мрежа за интернет услуга и пренос на сигнал за телевизия и охранителна дейност на територията на гр. Калофер
25.09.2018
Уведомление относно изграждане на нова кабелна мрежа за интернет услуга и пренос на сигнал за телевизия и охранителна дейност на територията на гр. Калофер

УВЕДОМЛЕНИЕ-ЯЕВ ООД
21.09.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за  постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от Деньо Денев – Управител на “ЯЕВ” ООД , със седалище и адрес на управление гр. Карлово, общ. Карлово, ул. “Странджа” № 3 за следното инвестиционно намерение: Изграждане на обект “Спортно рекреационен комплекс с ЛПСОВ за 100екв.ж.”   в поземлен имот № 073034, местност “Ментишлиско” по КВС на с. Соколица, общ. Карлово.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНЮШНА ЗА 100 БРОЯ КОНЕ В С. РОЗИНО, МЕСТНОСТ :ТЕПЕ ДЕБИ"
18.09.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:          Засегнатото население за  постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от Хаваж Хусейнович Митюнин – управител на “Център Регион Груп” ЕООД  за следното инвестиционно предложение “Конюшна за 100 /сто/ броя коне”, в ПИ № 300006, местност “Тепе деби” в землището  на с. Розино, общ. Карлово.  

Съобщение за инвестиционно намерение от Стефка Туркеджиева, Нина Пашова, Мария Пенчева за изграждане на жилищно строителство в местност Конлука гр. Карлово
13.09.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВЯВА              Открит обществен достъп до  информация по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, относно ново инвестиционно приложение на Стефка Василева Туркеждиева, Нина Стоянова Пашова, Мария Иванова Пенчева за изграждане на обект „Жилищно строителство до 9 броя сгради” в имот с идентификатор 36498.15.37, местност „Конлука” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Карлово, общ.Карлово, обл.Пловдив. Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни в периода от 13.09.2018 г. до 26.09.2018 г. в сградата на Община Карлово, отдел "ПРЕ и З”,...

Решение 09-ДО-1087-02 от 27.08.2018 на водоснабдяване и канализация
04.09.2018
Решение 09-ДО-1087-02 от 27.08.2018 на водоснабдяване и канализация

Уведомление за инвестиционно намерение от Емине Мехмед за изграждане на обект овцеферма.
28.08.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО  На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/  УВЕДОМЯВА:       Засегнатото население за  постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от Емине Сали Мехмед от с. Розино, за следното инвестиционно предложение изграждане на обект “Овцеферма” в поземлен имот № 141041  в местността „ГОРЕН КОШЕЛАН” , в землището на с. Розино, общ. Карлово.  

Предстоящи събития
Времето в Карлово