Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
ОВОС и ЕО

Открит обществен достъп до постъпила информация за инвестиционно намерение: „Отглеждане на коне“ в поземлени имоти №134064 и 300006 , местност „Тепе деби“ , с. Розино, общ. Карлово
16.11.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/ ОБЯВЯВА               Открит обществен достъп до  постъпила информация по Приложение № 2 към чл.6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение от  ЦЕНТЪР РЕГИОН ГРУП за следното инвестиционно намерение: „Отглеждане на коне“ в поземлени имоти №134064 и 300006 , местност „Тепе деби“  , с. Розино, общ. Карлово.            Информацията е на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни в периода от 16.11.2018 г. до 30.11.2018 г. в сградата на община Карлово, отдел ПРЕ и З, тел....

Инвестиционно намерение на EТ „ Иван Чонлов“ за „Регистриране на животновъден обект за 40 /четиридесет/ броя коне“ в имот с № 624016
15.11.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ УВЕДОМЯВА: Засегнатото население за инвестиционно намерение на EТ „ Иван Чонлов“ за „Регистриране на животновъден обект за 40 /четиридесет/ броя коне“ в имот с № 624016 в землище село Климент, местност „Беглика“, ЕКАТТЕ 37229, общ. Карлово, обл. Пловдив.

Инвестиционно намерение на EТ „ Иван Чонлов“ за „Регистриране на временен животновъден обект за 40 /четиридесет/ броя коне и 400/четиристотин/ броя овце“ в поземлен имот с № 000138
15.11.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ УВЕДОМЯВА: Засегнатото население за инвестиционно намерение на EТ „ Иван Чонлов“ за „Регистриране на временен животновъден обект за 40 /четиридесет/ броя коне и 400/четиристотин/ броя овце“ в поземлен имот с № 000138 по КВС за местността „Землище село Каравелово“, землище с. Каравелово обл. Пловдив, общ. Карлово.

Инвестиционно намерение на EТ „ Иван Чонлов“
15.11.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за инвестиционно намерение на  EТ „ Иван Чонлов“ за „Регистриране на животновъден обект за   400 /четиристотин/ броя овце“ в имот с № 624005 в землище село Климент, местност „Беглика“, ЕКАТТЕ 37229, общ. Карлово  

Инвестиционно намерение на Р. Петров, за регистриране на обект „Отглеждане на крави за месо в съществуваща ферма ПИ 138016 в землището на с. Христо Даново“.
13.11.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за инвестиционно намерение на   Р. Петров,  за  регистриране на  обект „Отглеждане на крави за месо в съществуваща ферма ПИ 138016 в землището на с. Христо Даново“.

Намерение за инвестиционно намерение от Б.Х.А. за изграждане на животновъден обект- овчарник в стопански двор гр. Клисура, общ. Карлово
06.11.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ УВЕДОМЯВА:         Засегнатото население за  постъпили в Общинска администрация Карлово уведомления от Б.Х.А. за следното инвестиционно намерение: “Животновъден обект – овчарник в съществуваща сграда”  в УПИ 6 по плана на Стопански двор в регулацията на гр. Клисура, общ. Карлово.