Потърсете в сайта

Обява за набиране на потребители за ползване на услуги по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, които ще се предоставят от Община Карлово

Дата на публикуване: 07.05.2020 16:40

Обява за набиране на потребители за ползване на услуги по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, които ще се предоставят от Община Карлово

Във връзка с извънредното положение в страната и предоставяне на дейности по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, BG05M9OP001-2.101, Община Карлово обявява прием на заявления от лица, нуждаещи се от ползване на услуги по домовете с цел превенция разпространението на COVID-19.

Дейностите, които ще се предоставят са свързани с:

 • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите);
 • Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);
 • Дезинфекция на обитаваните помещения в жилищата на потребителите.

Целевите групи, които попадат  в обхвата на патронажната грижа са:

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания;
 • Възрастни в риск.

 „Възрастен в риск” е лице, което е:

- в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

- самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Патронажната грижа ще се реализира на територията на Община Карлово.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление по образец;
 • карта за участие
 • документ за самоличност (копие)
 • документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 • удостоверение за раждане на дете (копие; ако е приложимо);

Комплект с документи за кандидатстване и участие в проекта ще се получават и подават в Информационния център в сградата на Община Карлово, ул. ”Петко Събев“ № 1, Гише № 5, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17.00 ч., телефон 0335/54522.

За повече информация: тел.: 0897098939, тел.: 0892350534, тел.: 0892350544,– отдел „Социални и младежки дейности, спорт и здравеопазване“.