Потърсете в сайта

Контакти

Дата на публикуване: 05.08.2019 11:05

Телефонен указател
Централа 0335/ 54 500
Факс 0335/ 54 533
Горещ телефон 0335/ 54 599
Email: obshtina@karlovo.bg
Официална Facebook страница на община Карлово
Общинска администрация
Административно звено Ръководител Телефон Имейл
1 Кмет на община Емил КАБАИВАНОВ 54501 kmet@karlovo.bg
2 Заместник кмет Антон МИНЕВ 54502 aminev@karlovo.bg
2.1 Заместник кмет Николай ЦВЕТКОВ 54505 n.cvetkov@karlovo.bg
2.2 Заместник кмет Данка ЗИДАРОВА-ЛЮРТОВА 54503 lyurtova@karlovo.bg
3 Секретар на община Стефан СТЕФАНОВ 54506 sekretar@karlovo.bg
4 Главен архитект Филип ФИЛИПОВ 54518
5 Главен счетоводител Атанас КУЗМАНОВ 54514
6 Финансов контрольор Евгения ХРИСТОВА 54550
7 Звено „Вътрешен одит” - ръководител Диана БОШЕВА  54565
8 Звено „Инспекторат” - ръководител Весела СОТИРОВА 54680 inspectorat@karlovo.bg
Обща администрация
9 Дирекция „Обща администрация” - директор на дирекция Веселка СОТИРОВА 54510 sotirova@karlovo.bg
9.1 Отдел „Административно, информационно и праврно обслужване и човешки ресурси” - началник отдел Люба МАЛЕШКОВА 54593 maleshkova@karlovo.bg
9.1.1 Сектор „Администартивно и информационно обслужване” - началник сектор Даниела ИГЛЕВА 54583 igleva@karlovo.bg
9.1.2 Сектор „Човешки ресурси” - началник сектор Стела ВОРОНОВА 54593 s.voronova@karlovo.bg
9.1.3 Сектор „Правно и нормативно обслужване” - началник сектор Ивелина  ДИМОВСКА 54582
9.1.4 Сектор „Обществени поръчки” - началник сектор 54586
9.2 Отдел  „Канцелария” - началник на отдел Слави ДЖАЛЪЗОВ 54504 dzhalazov@karlovo.bg
9.3 Отдел  „Финансово - стопански дейности” - началник на отдел Ваня ЛИЛОВА 54545
9.4 Отдел „Местни данъци и такси” - началник на отдел Елена Юриевна Ненова 54699 mdt@karlovo.bg
Отдел „Местни данъци и такси” Главен специалист 54693 / 54696
54697 / 54698
Приходна каса 54694 / 54695
Специализирана администрация
10 Дирекция  „Специализирана администрация" - директор на дирекция Йордан ХАЛАДЖОВ 54580
10.1 Отдел „Планиране и разработка на проекти и програми” - началник на отдел Красен КРАЕВ 54551 kraev@karlovo.bg
10.2 Отдел  „Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството” - началник на отдел Матьо ПИСАЧЕВ 54516
10.3 Отдел „Строителство, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура” - началник на отдел Павлена СТАНЕВА 54564
10.4 Отдел „Образование и култура” - началник на отдел Петя НАЙДЕНОВА 54515
10.5 Отдел „Социални и младежки дейност, спорт и туризъм” - началник отдел Катя МАЧЕВА 54512
10.6 Отдел „Екология, управление на отпадъци и природни ресурси” - началник на отдел Милена КОВАЧЕВА 54517 eko@karlovo.bg
10.7 Отдел „Общинска собственост, земеделие и гори” - началник на отдел Людмила ГЮРОВА 54577
Център за обслужване на граждани
Гише 1 Деловодство 54520
Гише 2 Природни ресурси, екология и земеделие 54521
Гише 4 Устройство на територията 54524
Гише 5 Постоянна приемна на кмета 54522
Гише 6 ГРАО 54525 / 54526 grao@karlovo.bg
Гише 7 Каса приходи/разходи 54529
Охрана 54532
Оперативен дежурен 54555
Общинска самоохрана Дечко КЕРЕЗОВ 54690
Комунални дейности Лалка КАЛЕЕВА 91645
Обреден дом 0895509092
Кметове на кметства и кметски наместничества
Кмет кметство Баня
гр. Баня, ул. „Байкал” № 11
Стамен ГЕШЕВ 0894627057 banya@karlovo.bg
Кмет кметство Бегунци
с. Бегунци, ул. 1-ва № 25
Мария ТАСЛАКОВА 0893561048 begunci@karlovo.bg
Кмет кметство Богдан
с. Богдан, ул. 14-та № 1
Христо ИВАНОВ 0894627056 bogdan@karlovo.bg
Кмет кметство Васил Левски
с. Васил Левски, ул. 1-ва № 2А
Доньо СТОЯНОВ 0894438618 levski@karlovo.bg
Кмет кметство Ведраре
с. Ведраре, ул. 1-ва № 6
Койчо МУТАФЧИЙСКИ 0895538123 vedrare@karlovo.bg
Кмет кметство Войнягово
с. Войнягово, ул. 1-ва № 2-4
Тодор ТАНКОВСКИ 0894438698 vojnqgovo@karlovo.bg
Кмет кметство Горни Домлян
с. Горни Домлян, ул. „9-ти Септември" № 21
Тошо ТОМАНОВ 0899917924 gdomlyan@karlovo.bg
Кмет кметство Дъбене
с. Дъбене, ул. 14-та № 2
Николай КОВАЧЕВ 0893561050 dabene@karlovo.bg
Кмет кметство Иганово
с. Иганово, ул. „Георги Димитров " № 25А
Павел ПАВЛОВ 0895538122 iganovo@karlovo.bg
Кмет кмество Калофер
гр. Калофер,  ул. „Христо Ботев" № 2
Румен СТОЯНОВ kalofer@karlovo.bg
Кмет кметство Каравелово
с. Каравелово, ул. „Георги Димитров" № 53
Славка ЧЕРВЕНКОВА 0897098990 karavelovo@karlovo.bg
Кмет кметство Климент
с. Климент, ул. 1-ва, № 26
Мано МАНОВ 0899917938 kliment@karlovo.bg
Кмет кметсво Клисура
гр. Клисура, ул. „Елена и Андон Станеви" № 2
Генка ТОДОРОВА 0893343685 klisura@karlovo.bg
Кмет кметство Кърнаре
с. Кърнаре, ул. 1-ва № 15
Боньо БОНЕВ 0899917935 karnare@karlovo.bg
Кмет кметство Певците
с. Певците, ул. 1-ва № 2
Богдан БОГДАНОВ 0899917934 pevcite@karlovo.bg
Кмет кметство Слатина
с. Слатина, ул. „Девета" № 10
Петър ДЕЛКОВ 0893561049 slatina@karlovo.bg
Кмет кметство Соколица
с. Соколица, център
Ненко НЕНКОВ 0899917931 sokolica@karlovo.bg
Кмет кметство Столетово
с. Столетово, площад „Шипка" № 2
Мирослав КОЛЕВ 0895538124 stoletovo@karlovo.bg
Кмет кметство Розино
с. Розино, ул. „Христо Ботев" № 62
Али КЮЧУК 0894461235 rozino@karlovo.bg
Кмет кметство Христо Даново
с. Христо Даново, ул. 1-ва, № 24
Севдалин ЯНКОВ 0894471755 danovo@karlovo.bg
Кметски наместник Мраченик
с. Мраченик, ул. 1-ва № 50
Мария УРУМОВА 0893343689 mrachenik@karlovo.bg
Кметски наместник Куртово
с. Куртово, ул. 1-ва № 13
Станимир СТАНЧЕВ 0893343681 kurtovo@karlovo.bg
Кметски наметстник Пролом
с. Пролом, ул. 2-ра № 7
Христо ИВАНОВ 0894438617 prolom@karlovo.bg
Кметски наместник Московец
с. Московец, ул. 2-ра № 21
Валентин НЕНОВ 0894471783 moskovec@karlovo.bg
Кметски наместник  Домлян
с. Домлян, ул. 1-ва № 11
Мано НЕСТОРОВ 0894438616 domlyan@karlovo.bg
Главен специалист кв. Сушица Пенка КАРАДЖОВА 0893406135 sushica@karlovo.bg
Общински съвет
Председател на Общински съвет Доньо ТОДОРОВ 54540
Технически сътрудник в Общински съвет Ренета ФИЛИПОВА 54542
Факс на Общински съвет 54541