Потърсете в сайта

Обявление за откриване на процедура за отпускане на социална помощ от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ)

Дата на публикуване: 15.03.2023 13:26ОБЩИНА КАРЛОВО
 
ДО
ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЕТО
НА 02.09.2022 Г. В ОБЩИНА КАРЛОВО
 
 
СЪОБЩЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-25-7/20.07.2023 г. на Министъра на труда и социалната политика е отменено Обявление за откриване на процедура за социална помощ от фонд „Социална закрила“ , ведно с приложението към него, одобрено със Заповед РД-25-2/18.01.2023 г. на Министъра на труда и социалната политика и е одобрено ново Обявление за откриване на процедура за социална помощ от фонд „Социална закрила“ , ведно с ново приложение към него.

Социалната помощ от ФСЗ се отпуска за:

 1. Закупуване на оборудване/обзавеждане на пострадалото при възникналата кризисна ситуация жилище/обект в жилищна сграда;
 2. Закупено оборудване/обзавеждане на пострадалото при възникналата кризисната ситуация жилище/обект в жилищна сграда, в периода след настъпване на кризисната ситуация и преди подаване на заявлението.

 

Пострадалите от наводнението на 02.09.2022 г. в населените места в община Карлово, могат да кандидатстват за отпускане на такава помощ, ако отговарят едновременно на следните условия:

 1. Пострадалото от наводнението жилище/обект в жилищна сграда да е законно построено и да се обитава от пострадалите лица на законно правно основание.
 2. Да са реализирали правото си на еднократна помощ във връзка с наводнението по реда на чл. 16 от ППЗСП от Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) гр. Карлово;
 3. 3. Да не са получили финансиране за същите дейности (оборудване/обзавеждане) по друг ред.

 

Кандидатите за социална помощ (Заявители), които отговарят на горепосочените условия, подават заявление-декларация по образец (Приложение 1), придружено от следните документи:

 • Нотариален акт, удостоверение за търпимост, договор за наем или друг еквивалент за установяване на факта, че жилището се обитава от пострадалите лица на законно правно основание.

 

 • Когато разходите за оборудване/обзавеждане са извършени в периода след настъпване на наводнението (02.09.2022 г.), след утвърждаване на процедурата за предоставяне на социалната помощ (20.07.2023 г.) и преди подаване на заявлението, към същото се прилагат:

√ фактура с касов бон или фактура с вносна бележка - в оригинал или копие, на името на заявителя или на член на семейството;

√ приемно-предавателен протокол за доставеното оборудване/обзавеждане - в оригинал, на името на заявителя или член на семейството;

√ гаранционна карта на закупеното оборудване/обзавеждане - копие, заверено с гриф „вярно с оригинала“ (ако е приложимо);

√ документ, удостоверяващ банкова сметка на заявителя, по която ще бъдат преведени отпуснатите средства – копие, заверено с гриф „вярно с оригинала“;

 

 • Когато разходите за оборудване/обзавеждане не са извършени към заявлението се прилагат:

√ проформа фактура от избрания доставчик - в оригинал, на името на заявителя или член на семейството;

√ документ, удостоверяващ банкова сметка на доставчика, по която ще бъдат преведени отпуснатите средства - копие, заверено с гриф „вярно с оригинала“;

 

* При кандидатстване за закупуване/закупени електроуреди се финансира само един брой от съответния вид.

 

Заявителят:

√ избира доставчик на необходимото оборудване/обзавеждане;

√ изисква от доставчика разходооправдателни документи в оригинал.

 

Приложение № 1 (Заявление-декларация), описано по-горе, може да бъдат получено на място в Община Карлово, Информационен център, Гише 1, гр. Карлово, ул. „Петко Събев“ № 1, на място в съответното кметство или може да бъдат изтеглено от сайта на Общината.

Кандидатите за отпускане на социална помощ от Фонд „Социална закрила“ могат да подават заявления, ведно с приложенията, в Информационния център на Община Карлово, гише № 1, ул. „Петко Събев” № 1, гр. Карлово или в Кметство с. Богдан, Кметство с. Войнягово, Кметство с. Каравелово, Кметство с. Слатина и Кметство с. Христо Даново.

 

Максималният размер на помощта, която едно лице/семейство може да получи еднократно е в размер до 2500 лв.

 

Допълнителна информация:

 1. Всички разходооправдателни документи се изготвят с получател лицето, на което е отпусната социална помощ или член на семейството.
 2. При непредставяне на разходооправдателни документи в регламентирания срок, отпуснатата социална помощ се възстановява ведно със законната лихва за периода.
 3. При неизползване на отпуснатата социална помощ по предназначение, същата подлежи на връщане от лицето в пълния ѝ размер от момента на установяването, ведно със законната лихва за периода.
 4. В случаите по т. 2 и т. 3, лицето няма право да получи социална помощ до възстановяване на дължимите суми, но за срок не по-дълъг от две години.
 5. При установяване на незаконосъобразно получаване и усвояване на средства от получателите на социална помощ, същите се вписват в Регистър на некоректни бенефициенти, получили социална помощ.
 6. За „некоректни бенефициенти” се считат лицата получили социална помощ:

-  чрез предоставяне на невярна и/или некоректна информация и документация;

- за която не са представили разходооправдателни документи или са представили такива за част от получената помощ;

- която не са използвали по предназначение.

7.„Семейството“ включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак).

Съгласно Раздел I „Общи положения“ , точка 2.1. от обявлението за откриване на процедура за отпускане на социална помощ от ФСЗ „Съжителстващите на семейни начала лица се подпомагат като семейство“.Процедура за отпускане на социална помощ от фонда "Социална закрила"

Приложение 1

Наименование Брой тегления
ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СОЦИАЛНА ПОМОЩ ОТ ФОНД СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА.pdf 256 Изтегли документ с име "ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СОЦИАЛНА ПОМОЩ ОТ ФОНД СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА.pdf"
Приложение 1-Редакция.pdf 290 Изтегли документ с име "Приложение 1-Редакция.pdf"
 1. ла“ (ФСЗ)... - Текуща страница
 2. Обществен съвет