Потърсете в сайта

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Дата на публикуване: 05.08.2015 11:19
Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Карлово, съгласно разпоредбите на чл. 19, ал.3, т. 14 от Закона за управление на отпадъците1.     ДОНАРЕКС” ЕООД , ЕИК: 115924609, седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, общ. Сопот, гр. Сопот, ул. „Добрила” №29, лице, управляващо/представляващо дружеството: Димитър Тодоров Матов, служ. Тел.: 0883300036     РЕШЕНИЕ № 09-ДО-598-03 от 01.02.2013 год.Площадка № 2- Местонахождение: гр. Карлово, обл. Пловдив, общ. Карлово, ул. „Теофан Райнов” № 2, ЖП гара „Карлово.

- Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейностите по третиране

·        Код 15 01 06 – Смесени опаковки

R13- съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;

·        Код 16 01 19 - Пластмаси

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;

·        Код 16 01 20 – Стъкло

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;

      

       2.  „РОСАН” ЕООД , ЕИК: 131041754, седалище и адрес на управление: обл. София, общ. Столична, гр, София, ЖК „Младост III”, бл.304, вх. А, ап.19, лице управляващо/представляващо дружеството: Геновева Йорданова Атанасова, служ. Тел.: 0888 762 116 РЕШЕНИЕ № 09-ДО-1078-00 от 10.07.2014 год.Площадка № 1- Местонахождение: гр.Баня – промишлена зона, землище на с . Бегунци, имот № 014024 с площ от 6000 кв.м., обл. Пловдив, общ. Карлово,

- Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейностите по третиране

·        Код 15 01 01 – Хартиени и картонени опаковки

R13- съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, R12 – размяна за оползотворяване, предварително третиране  /балиране, уплътняване/

·        Код 15 01 02 – Пластмасови опаковки

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, R12 – размяна за оползотворяване , предварително третиране /сортиране/

·        Код 20 03 01 – Смесени битови отпадъци

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, R12 - размяна за оползотворяване , предварително третиране /сортиране, сепариране/, D 15 Съхраняване до извършване на някоя от дейностите с кодове D1 – D 14, с изключение на временото съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;3. „БОРЕКС 1” ООД , ЕИК: 201096112, седалище и адрес на управление: обл. София, общ. Столична, гр. София, район Възраждане, ул. „Стефан Стамболов”, № 34, ет. 2, ап.207, лице, управляващо дружеството: Христо Петров Начевски, служ. Тел.: 0898 612 886РЕШЕНИЕ № 09-РД-318-00 от 16.05.2013 год.Площадка № 1- Местонахождение: гр. Карлово, обл. Пловдив, общ. Карлово, бул. „Освобождение” № 65, УПИ № 033015

- Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейностите по третиране·        Код 15 01 01, 19 12 01, 19 12 01  – Хартиени и картонени опаковки

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11; /балиране, сортиране/

R13- съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;·        Код 15 01 02 – Пластмасови опаковки

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11; /балиране, сортиране/

R13- съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;·        Код 15 01 07 – Стъклени опаковки

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11; /балиране, сортиране/

R13- съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;·        Код 16 01 19, 17 02 03, 20 01 39,  07 02 13  – Пластмаси

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11; /балиране, сортиране/

R13- съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;·        Код 17 02 02, 19 12 05, 20 01 02 – Стъкло

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11; /трошене, сортиране/

R13- съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;

4. „МЕТАЛХИМ ТРЕЙД” ЕООД, ЕИК: 115839984, седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, общ. Сопот, гр. Сопот, Промишлена зона № 1, лице, управляващо дружеството: Валентин Иванов Казълмъшев, служ. Тел.: 0888 649 119РЕШЕНИЕ № 09-ДО-1036-00 от 22.02.2013 год.Площадка № 1- Местонахождение: обл. Пловдив, общ. Карлово, имот с № 000129, в землището на с. Иганово;

- Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейностите по третиране·        Код 02 01 04, 07 02 13, 17 02 03, 20 01 39 – Пластмаси

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11; /пр. обр. – сортиране /

R13- съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;·        Код 03 03 08, 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01 – Хартия

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11; /пр. обр. – сортиране /

R13- съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;·        Код 15 01 07, 17 02 02, 19 12 05, 20 01 02– Стъкло

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11; /пр. обр. – сортиране /

R13- съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;

5. ЕТ ”ЕДЯ – ДИМИТЪР ЯКИМОВ”, ЕИК: 040933630, седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, район Южен, ул. „Студенец”,№ 7, вх. Б, ет. 4, ап, 28, лице за контакт: Димитър Атанасов Якимов, служ. Тел.: 032 21 55 40РЕШЕНИЕ № 09-РД-299-00 от 01.02.2013 год.Площадка № 1- Местонахождение: обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово, ул. „Меден дол” №3

- Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейностите по третиране·        Код–  02 01 04, 07 02 13, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 20 01 39 -Пластмаси

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11

R13- съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;·        Код – 15 01 01, 20 01 01 – Хартия и картон

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11

R13- съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на предварителното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;