Потърсете в сайта

Води и водни обекти


21.09.2022
  ОБЩИНА КАРЛОВО   На основание чл. 39 ал. 2 от НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди   УВЕДОМЯВА:           Засегнатото население за Проект за проучване, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителна (СОЗ) около коптирани...

05.08.2022
Съобщение за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №315903372 от 24.6.2010г.с. Дъбене, ПИ с идентификатор 24241.176.6

06.07.2022
Oткриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 10291.6.61, местност „Геренскии път", по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ведраре, община Карлово, област Пловдив, с цел на водовземане - "охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им".Съобщение

20.04.2022
Съобщение за именение на Разрешителното за водовземане от подземни води №31520039/08.05.2008г., изменено и продължено с решения № 1834/14.12.2013г. и № 1848/28/01/2014г.

12.04.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО   На основание чл. 39 ал. 2 от НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около коптирани извори- КИ „Миймера“...

03.11.2021
Открита процедура по издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект постъпило от "ЕКОТУРС СТАРОСЕЛ" ООД