Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
ОВОС и ЕО

Инвестиционно предложение от Делко Петков
02.04.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за постъпило инвестиционно предложение от Делко Петков с адрес: гр. Сопот, ул. „Георги Николов“, обл. Пловдив за: „ Увеличаване капацитета на съществуваща животновъдна ферма за отглеждане на говеда в поземлен имот № 000182, находящ се в землището на с. Певците, общ. Карлово обл. Пловдив на 310 броя говеда.“ Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122; Община Карлово на...

Инвестиционно предложение "Теленор България" ЕАД
17.03.2020
Инвестиционно предложение "Теленор България" ЕАД

Инвестиционно предложение от Николай Танчев
17.03.2020
Инвестиционно предложение от Николай Танчев

Инвестиционно намерение от “Център Регион Груп“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сопот, ул. „Васил Левски“ № 5, Кинокомплекс Александър Вазов
06.03.2020
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/ ОБЩИНА КАРЛОВО         Осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до  информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение от  “Център Регион Груп“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сопот, ул. „Васил Левски“ № 5, Кинокомплекс Александър Вазов ЕИК 131145596 за: Предвижда се поетапно увеличаване броя на отглежданите говеда от 50 на 150 броя при използване на налични сгради и съоръжения. Информацията е на разположение на...

Инвестиционно предложение от “Център Регион Груп“ ЕООД
23.01.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за постъпило инвестиционно предложение от “Център Регион Груп“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сопот, ул. Васил Левски“ № 5, Кинокомплекс Александър Вазов ЕИК 131145596 за: Предвижда се поетапно увеличаване броя на отглежданите говеда от 50 на 150 броя при използване на налични сгради и съоръжения. Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122; Община Карлово на адрес :...

Промяна предназначението на ПИ № 151003, идентификатор № 67903.151.3 в местността „Гробищата"
03.01.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за инвестиционно предложение на ОБЩИНА КАРЛОВО със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. „Петко Събев“ № 1 ЕИК 00047136 за: „Промяна предназначението на ПИ № 151003, идентификатор № 67903.151.3  в местността „Гробищата“ , с. Соколица , общ. Карлово, за жилищно строителство“, обл. Пловдив. Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122; Община Карлово на адрес : гр. Карлово,...

8:15-12:15/ 13:00-17:00