Потърсете в сайта

Административни услуги ДГ


28.01.2020
1. Наименование на административната услуга в ДГ “Ана Козинарова“ град Клисура.Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование отдетска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването наиндивидуалния административен акт.- Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);- Наредба за предучилищното образование (чл. 36);3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административенакт. Директорът на училището/детската градина4.Процедура по предоставяне на административната...