Потърсете в сайта

Наредби

Дата на публикуване: 11.09.2018 08:42

НАРЕДБА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Приета с Решение № 140 от 29.03.2012 г., изменена и допълнена с Решение №  1387 от 24.04.2019 г.; Отменена с Решение № 423 от 25.03.2021г.


НАРЕДБА ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТАНА ОБЩИНА КАРЛОВО

Приета с Решение № 423 от 25.03.2021 г.


НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата  е  приета  с  Решение  № 172,  взето  с  протокол  № 10  от  12. 04. 2012 година   на  Общински  съвет  -  Карлово и променена с . Решение  № 603,  от  25. 05. 2017 година   на  Общински  съвет  -  Карлово


НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АВТОМОБИЛНОТО И ПЕШЕХОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 347 , взето с Протокол № 21 от 24.03.2005 година от Общински съвет – Карлово, изменена и допълнена с Решение № 1316/28.11.2013 г. и Решение № 1728/24.07.2014 г. на Общински съвет - Карлово


НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 1534, взето с Протокол №35 от 24.04.2014 г. на Общински съвет - Карлово


НАРЕДБА ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Наредбата  е  приета  с  Решение №836, взето с протокол №40 от 24.06.2010 г. на  Общински  съвет  -  Карлово
Изменена и допълнена с Решение № 100/23. 02. 2012 г., с Решение № 798/ 28. 02. 2013 г, Решение № 799/ 28. 02. 2013 г., Решение № 1086/25.07.2013 г., Решение № 1317/28.11.2013 г., Решение № 1322/ 19.12.2013 г., Решение № 1473/13.02.2014 г. , Решение № 1475/13.03.2014 г., Решение № 1484/ 27.03.2014 г., Решение № 2011/ 27.11.2014 г., Решение № 52/ 28.01.2016 г. и Решение № 351/ 25.08.2016 г., и Решение № 1069 от 19.06.2017 г. на Административен съд Пловдив,  Решение № 797/ 30.11.2017 г., Решение № 798/ 30.11.2017 г. и Решение № 971/ 26.04.2018 г., Решение № 60/30.01.2020 г., Решение № 76/13.02.2020 г. на Общински съвет Карлово,  


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Приета с Решение № 663, 29. 11. 2012 година
Променена и допълнена с : Решение № 738 от 03. 01. 2013 г.;Решение № 1323 от 19. 12. 2013 г.;Решение № 2069 от 18. 12. 2014 г.; Решение № 349 от 25. 08. 2016 г.; Решение № 792 от 30. 11. 2017 г.; Решение № 842 от 21. 12. 2017 г.; Решение № 1249 от 20. 12. 2018 г.; Решение № 18 от 19. 12. 2019 г., Решение  № 333 от 17.12.2020 г. и  Решение № 689 от 16.12.2021 г. на Общински съвет - Карлово;


НАРЕДБА ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ, КОИТО СЪЗДАВАТ НЕПОСРЕДСТВЕНА ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА ИЛИ ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 171, взето с Протокол №10 от 12.04.2012 г., Изменена и допълнена с Решение  № 799 / 30.11.2017 г. на заседание на Общински съвет - Карлово


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО 

Приета  с  Решение  № 688,  взето  с  протокол  № 30  от  16. 12. 2021 година   на  Общински  съвет  -  Карлово и отменя досега действащата, приета с решение на обшински съвет Карлово №1443 от 12.02.2014г., променена с  Решение № 1477 /13.03.2014 год. и с  Решение № 628 /29.06.2017 год. на  Общински  съвет  -  Карлово


НАРЕДБА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВO
Наредбата  е  приета  с  Решение  № 134,  взето  с  протокол  № 9  от  29. 03. 2012 година   на  Общински  съвет  -  Карлово, променена и допълнена с Решение  № 244 / 31. 05. 2012 год., Решение  № 895 / 25. 04. 2013 год.,  Решение  № 1729 / 24. 07. 2014 год., Решение № 1882 / 18.09.2014 год. ,  Решение № 2378 / 30.07.2015 год., Решение  № 173/31. 03. 2016 год.   и  Решение № 267 / 26.05.2016 год.,  и Решение № 1500/25.07.2019 г. на  Общински  съвет  -  Карлово,  Решение № 670 от 24.04.2017 г. на Административен съд Пловдив Решение № 1072 от 19.06.2017 г. на Административен съд Пловдив и Решение № 389 от 21.02.2018 г. на Административен съд Пловдив

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИТЕ, НАСТАНЯВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Наредбата е приета с Решение № 174, взето с протокол № 10 от 12. 04. 2012 година на Общински съвет - Карлово
Изменена и допълнена с Решение № 894/ 25. 04. 2013 година, Решение № 402/ 27. 10. 2016 година и Решение № 1295/ 31. 01. 2019 на Общински съвет - Карлово.


НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА КУЧЕТАТА В ОБЩИНА КАРЛОВО

Приета  с  Решение  № 370,  от  26. 02. 2009 година   на  Общински  съвет  -  Карлово. Отменена с Решение № 690 от 16.12.2021 г.


НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 139,   взето с Протокол № 9 от 29. 03. 2012 година на заседание на Общински съвет – Карлово и променена и допълнена с Решение № 378 / 29.09.2016 г., Решение № 685/31.08.2017 год на Общински съвет – Карлово и Решение № 1932 от 10.11.2017 г. на Административен съд гр. Пловдив


НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 662, взето с Протокол № 17 от 29.11.2012 г. на заседание на Общински съвет - Карлово


НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата  е  приета  с  Решение № 183, взето с протокол № 11 от 26.04.2012 г. на  Общински  съвет  -  Карловo; Изменена и допълнена с Решение № 752/31.01.2013 г.; Решение № 1361/28.03.2019 г.;


НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 136, взето с Протокол 9 от 27.03.2012 г. на заседание на Общински съвет - Карлово , изменена и допълнена с Решение № 967/30.05.2013 г., Решение № 1667/26.06.2014 г. на Общински Съвет Карлово и Решение № 1362 от 13.06.2019 г. и Решение № 2178 /30.10.2019 г.  на  Административен съд-  Пловдив


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3; Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6; Приложение 7; Приложение 8;
Наредбата  е  приета  с  Решение № 740, взето с протокол № 33 от 24.02.2022 г. на  Общински  съвет  -  Карловo, изменена и допълнена с Решение № 756/15.03.2022 г.; Решение № 761/31.03.2022 г.; Решение № 833/26.05.2022 г.; Решение № 1254/25.05.2023 г.

Последно обновена: 01.06.2023 г.


НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАНЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.56 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата  е  приета  с  Решение  № 170,  взето  с  протокол  № 10  от  12. 04. 2012 година   на  Общински  съвет  -  Карлово и променена и допълнена с Решение № 350 от 25.08.2016 год. на  Общински  съвет  -  Карлово.


СТАТУТ ЗА НАГРАДАТА ЗА ЧИСТОТАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК НА ИМЕТО НА Д-Р ИВАН БОГОРОВ
Статута е утвърден с Решение № 570  от  27.04.2017 г. на Общинския съвет Карлово


НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ ,ПАМЕТНИЦИ,ДРУГИ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ,ПРАЗНИЦИ, ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКОЗНАЧЕНИЕНА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 1940, взето с протокол № 41 от 30.10.2014 год. на заседание на Общински съвет – Карлово, променена с  Решение № 294, взето с протокол № 10 от 30.06.2016 год.


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 138, взето с Протокол №9 от 29.03.2012 г. на заседание на Общински съвет - Карлово


НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 135, взето с Протокол №9 от 29.03.2012 г., променена с Решение № 796 /30.11.2017 година и Решение № 81/ 27.02.2020 г. на заседание на Общински съвет -Карлово


НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ НА БЛАГОУСТРОЕНИ ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 137, взето с Протокол № 9 от 29.03.2012 година на заседание на Общински съвет - Карлово,
Променена и допълнена с Решение № 2359 /20.11.2019 г.  на  Административен съд-  Пловдив


НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 173, взето с Протокол №10 от 12.04.2012 г.  и Отменена с Решение № 82, взето с Протокол № 9 от 27.02.2020 г. на ззаседание на Общински съвет - Карлово


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ


НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПАЗАРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 242, взето с Протокол №12 от 31.05.2012 г. на заседание на Общински съвет - Карлово, променена с Решение № 896, взето с протокол № 23 от 25.04.2013 год. на Общински съвет - Карлово


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 892, взето с протокол № 23 от 25. 04. 2013 година от Общински съвет - Карлово.


НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКИ ОРГАНИ, ЗАПОВЕДИТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА УСТАНОВЕНИ И КОНСТАТИРАНИ НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ІV, V и VІ КАТЕГОРИЯ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ
Наредбата е приета с Решение №893, взето с протокол №23 от 25.04.2013 г., Изменена и допълнена с  Решение № 800/ 30.11.2017 г. на Общински съвет Карлово


НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 1533, взето с протокол № 35 от 24. 04. 2014 година на Общински съвет - Карлово


НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОБЩИНА КАРЛОВО И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ КЛАС В
Наредбата е приета с Решение № 2152, взето с протокол № 47 от 26. 03. 2015 година на Общински съвет - Карлово


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО
и Решение № 1336 Наредбата е приета с Решение № 242, взето с протокол № 8 на 27.04.2016 год. от Общински съвет Карлово, промененa с Решение № 269 от 26.05.2016 год. и Решение № 1336 от 18.06.2019 год. на Административен съд - Пловдив


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата  е  приета  с  Решение  № 381, взето с протокол № 13 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 29.09.2016 г. изменена и допълнена с Решение № 654/27.07.2017 г., на  Общински  съвет  -  Карлово и Решение № 1320 от 21.07.2017 г. на   съд Пловдив, Решение № 1328/27.07.23 г. на Общински съвет – Карлово.


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА СПИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ЗОНИТЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 554, взето с протокол № 21 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 30.03.2017 година

НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ НА ОРГАНИЗАЦИИ С ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ
Наредбата  е  приета  с  Решение  № 659,  взето  с  протокол  № 25  от  27. 07. 2017 година   на  Общински  съвет  -  Карлово, Изменена и допълнена с Решение № 1459/27.06.2019 г., Потвърдена с Решение № 1483/25.07.2019 г. Изменена с Решение № 291/04.02.2020 г. на Административен съд Пловдив.

Дата на публикуване 14.12.2022


ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ И ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК
Процедурата  е  приета  с  Решение  № 969,  взето  с  протокол  № 37  от  26. 04. 2018 година   на  Общински  съвет  -  Карлово


НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ОБЩИНА КАРЛОВО
Процедурата  е  приета  с  Решение  № 590,  взето  с  протокол  № 37  от  30. 09. 2021 година   на  Общински  съвет  -  Карлово

Дата на публикуване 14.10.2021


Наименование Брой тегления
_детски_градини.docx 59 Изтегли документ с име "_детски_градини.docx"
Приложение 2 202 Изтегли документ с име "Приложение 2"
Приложение 7 ново.docx 139 Изтегли документ с име "Приложение 7 ново.docx"
Наредба такси (3).docx 182 Изтегли документ с име "Наредба такси (3).docx"
Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово 724 Изтегли документ с име "Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово"
Приложение 7 592 Изтегли документ с име "Приложение 7"
Наредба_за_предоставяне_на_финансови_средства.docx 874 Изтегли документ с име "Наредба_за_предоставяне_на_финансови_средства.docx"
zelena_sistema(1).doc 2366 Изтегли документ с име "zelena_sistema(1).doc"
Приложение 4 2986 Изтегли документ с име "Приложение 4"
_ПАРКИРАНЕ(1).doc 2465 Изтегли документ с име "_ПАРКИРАНЕ(1).doc"
Наредба за провеждане на обществени обсъждания в Община Карлово 3360 Изтегли документ с име "Наредба за провеждане на обществени обсъждания в Община Карлово"
Приложение 6 3430 Изтегли документ с име "Приложение 6"
Приложение 8 3054 Изтегли документ с име "Приложение 8"
Приложение 1 3433 Изтегли документ с име "Приложение 1"
Приложение 5 3848 Изтегли документ с име "Приложение 5"
Приложение 3 4945 Изтегли документ с име "Приложение 3"
Наредба за регистриране и стопанисване на кучетата в община Карлово 5067 Изтегли документ с име "Наредба за регистриране и стопанисване на кучетата в община Карлово"
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Карлово 5488 Изтегли документ с име "Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Карлово"
Наредба за определяне размера на местните данъци на Община Карлово 4645 Изтегли документ с име "Наредба за определяне размера на местните данъци на Община Карлово"
Наредба за отглеждане на животни и пчелни семейства на територията на Община Карлово 5933 Изтегли документ с име "Наредба за отглеждане на животни и пчелни семейства на територията на Община Карлово"
Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на териториятана община карлово 5439 Изтегли документ с име "Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на териториятана община карлово"