Потърсете в сайта

Проекти на наредби16.11.2020
Докладна запискаМотивиОценка на въздействиетоСправка към Проект на  Правилник за реда и начина за отпускане на еднократни помощи за лечение, закупуване на лекарства, консумативи и заплащане на медицински услуги

16.11.2020
Докладна записка относно МотивиЧастична оценка на въздействиетоСправка към Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово.

16.11.2020
Докладна запискаМотивиОценка на въздействиетоПроект на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократно финансово подпомагане и стимулиране на деца и младежи с изявени дарби.Справка към Приемане на Правилник за  реда и начина за отпускане на еднократно финансово подпомагане и  стимулиране на деца и младежи с изявени дарби .

16.11.2020
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на Община Карлово ДокладнаМотивиЧастична оценка на въздействиетоСправка към Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на Община Карлово.

16.11.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО , ОБЛАСТ ПЛОВДИВ  Община Карлово уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2021 г. по населени места и размера на таксата за битови отпадъци и цени на услуги за 2021 г. на територията на Община Карлово.          На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка...

Времето в Карлово