Потърсете в сайта

Земеделие


23.11.2022
Заповеди на Директора на ОДЗ-Пловдив за определяне на цени на имотите с начин на трайно ползване-полски пътища, включени в масивите за ползване по чл. 37 в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за стопанската 2022-2023 г.

11.11.2022
Заповед на директора на ОДЗ - Пловдив График за провеждането на заседаниятана комисиите по чл. 37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за календарната 2023 година, НТП - пасище, мера и ливади

08.11.2022
О Б Я В А       Общинска служба по земеделие -  гр. Карлово, на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, уведомява заинтересованите лица, че са изготвени предварителните регистри на имоти с НТП «пасища, мери и ливади» за землищата на гр. Карлово, гр. Калофер, гр. Клисура, с. Богдан, с. Васил левски, с. Войнягово, с. Дъбене,  с. Каравелово, с. Климент, с. Куртово, с. Московец, с. Пролом, с. Соколица, с. Столетово...

03.11.2022
Обявяване на заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" – Пловдив за откриване на тръжна процедура за отдаване на имоти от Държавен поземлен фонд във връзка с  чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ.

13.10.2022
Заповеди  на Директора на Областна дирекция Земеделие - гр. Пловдив  по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023г.Баня | Бегунци  | Богдан | Васил Левски лозя | Васил Левски нива | Васил Лвески тн | Ведраре | Войнягово | Горни Домлян | Домлян | Дъбене | Иганово | Калофер | Каравелово | Карлово | Климент | Куртово | Кърнаре | Марино поле | Московец | Мраченик | Певците нива |Певците тн | Пролом | Розино | Слатина | Соколица | Столетово | Христо Даново