Потърсете в сайта

Устройство на територията

Дата на публикуване: 31.07.2018 10:08
Административно-технически услуги "Устройство на територията"
2027 Издаване на скици за недвижими имоти
2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
2083 Издаване на виза за проектиране
2112 Издаване на разрешение за строеж
2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините
1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици
2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
2115 Попълване/поправка на кадастрален план
Административни услуги "Кадастър"
2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра
2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
Административни услуги "Контрол по строителството"
2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
Административни услуги "Реклама"
2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
Други
Уведомление за заверена заповедна книга и протокол за откриване на строителна линия
Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти  в урбанизирани територии
Заверка на преписи от документи и копие от планове и документацията към тях
За процедиране на комплексни проекти по чл. 150 за ПУП, включително и PУП
За процедиране на комплексни проекти по чл.150 от ЗУТ - технически и работни проекти
Издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен проект
Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства 
Процедиране на изменения на ПУП-ПP, ПPЗ, ПЗ и PУП
Процедиране на парцеларни и трасировъчни планове
Процедиране на изменение на регулацията по чл.15 по ЗУТ, във връзка с искане за промяна на границите на урегулиран поземлен имот
Комбинирана скица за общински имоти
Вписване на документ за собственост в имотен регистър към кадастрален план
Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж
Промени на вписани в регистъра на етажната собственост данни и обстоятелства
Вписване на Сдружение на собствениците в публичния регистър на сгради в режим на етажна собственост
Вписване на промяна в обстоятелствата в регистъра на сдруженията на собствениците
Вписване в регистър на технически паспорти
Разглеждане на проекти в ЕСУТ на Община Карлово
Тръжна / конкурсна /документация за участие в търг / конкурс / за отдаване под наем и продажба на имоти и вещи – общинска собственост
Промени на вписани в регистъра на етажната собственост данни и обстоятелства

 1. Устройство на територията - Текуща страница
 2. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
 3. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
 4. Попълване/поправка на кадастрален план
 5. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 6. Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици
 7. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
 8. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
 9. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 10. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 11. Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
 12. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
 13. Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 14. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
 15. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 16. Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
 17. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
 18. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
 19. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
 20. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
 21. Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините
 22. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
 23. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 24. Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 25. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
 26. Издаване на разрешение за строеж
 27. Издаване на виза за проектиране
 28. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
 29. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
 30. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
 31. Издаване на скици за недвижими имоти
 32. Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка
 33. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
 34. Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение
 35. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
 36. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
 37. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
 38. Издаване на заповед за изземване на имот
 39. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
 40. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
 41. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
 42. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
 43. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
 44. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 45. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
 46. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)
 47. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
 48. Промяна в актовете за гражданско състояние
 49. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
 50. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 51. Издаване на удостоверение за семейно положение
 52. Издаване на удостоверение за правно ограничение
 53. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
 54. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 55. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
 56. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 57. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
 58. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
 59. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 60. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 61. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
 62. Възстановяване или промяна на име
 63. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
 64. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 65. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
 66. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 67. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 68. Издаване на удостоверение за наследници
 69. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
 70. Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
 71. Прекратяване на категория на туристически обект
 72. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
 73. Категоризация на заведения за хранене и развлечение
 74. Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
 75. Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект
 76. Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице.
 77. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
 78. Категоризация на места за настаняване
 79. Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари
 80. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
 81. Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
 82. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
 83. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
 84. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
 85. Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения
 86. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
 87. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
 88. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
 89. Издаване на удостоверение за декларирани данни
 90. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
 91. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
 92. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
 93. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
 94. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
 95. Издаване на копие от подадена данъчна декларация
 96. Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
 97. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
 98. Справки (устни и писмени) от кадастъра
 99. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
 100. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
 101. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
 102. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
 103. Предоставяне на достъп до обществена информация
 104. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 105. Припознаване на дете
 106. Общинска собственост, земеделие и гори
 107. Екология, управление на отпадъци и природни ресурси
 108. Местни данъци и такси
 109. Стопански дейности
 110. Гражданска регистрация на населението