Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Процедури

„Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на проект: „Реконструкция и рехабилитация на Площад „20-ти Юли“.
04.06.2020
Решения/Обявления/Информации:Краен срок за подаване на оферти:Преписка:Документи:Състояние:Отворена

„Обществен автобусен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областна и общинска транспортни схеми, по обособени позиции“.
10.04.2020

„КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА КАРЛОВО.
20.03.2020
Решения/Обявления/Информации:Решение - 27.03.2020 г.Обявление - 27.03.2020 г.Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 21.04.2020 г.Краен срок за подаване на оферти:16.04.2020 г. до 17:00 ч.11.05.2020 г. до 17:00 ч.Преписка:00072-2020-0008Документи:Документация - 27.03.2020 г.еЕЕДОП - 27.03.2020 г.Приложения към Техническата спецификация - 27.03.2020 г.Въпроси и отговори - 02.04.2020 г.Съобщение за отлагане - 16.04.2020 г.Състояние:Отворена

"Доставка на течни горива и масла за МПС за нуждите на Община Карлово".
20.03.2020
Решения/Обявления/Информации:Решение - 20.03.2020 г.Обявление за възложена поръчка - 06.04.2020 г.Краен срок за подаване на оферти:Преписка:00072-2020-0006Документи:Договор - 06.04.2020 г.Състояние:Възложена

"Гориво за отопление, за нуждите на „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ) – гр. Баня“
20.03.2020
Решения/Обявления/Информации:Решение - 20.03.2020 г.Обявление за възложена поръчка - 06.04.2020 г.Краен срок за подаване на оферти:Преписка:00072-2020-0007Документи:Договор - 06.04.2020 г.Състояние:Възложена

8:15-12:15/ 13:00-17:00